صفحه اصلي > فعالیت های علمی و پژوهشی گروه > affiliation مقالات 
affiliation مقالات
 

affiliation در مقالات و مستندات فارسی:

دپارتمان فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 

affiliation در مقالات و مستندات انگلیسی:

Department of Physiotherapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی