صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دکتر افسون نودهی 
شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر افسون نودهی
 

دكتر افسون نودهی مقدم -   دکترای تخصصی فيزيوتراپي                  

دانشیار  گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-nodehi


 

رزومه هیات علمی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: ...افسون نودهی مقدم....

رتبه علمی: دانشیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری فیزیوتراپی

گروه: فیزیوتراپی

آدرس و تلفن محل کار: . اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، گروه اموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار: 22180039

پست الکترونیک : Afsoonnodehi@gmail.com   Nodehi@uswr.ac.ir

سایت دانشگاه: :    http://www.uswr.ac.ir


 

 

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=uxZhDqIAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus

 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54893585800

 

 

تاریخ بروزرسانی:

 

 

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1369

کارشناسی

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

تهران

فیزیوتراپی

 

1371

کارشناسی ارشد

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

تهران

فیزیوتراپی

 

1383

دکتری

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

تهران

فیزیوتراپی

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

تمرین درمانی

 

فیزیوتراپی در اختلالات عضلانی اسکلتی

 

فیزیوتراپی تخصصی اختلالات کمربند شانه ای

 

سالمندان

 

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

1371

1374

انجام تعهد طرح نیروی انسانی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1374

تاکنون

عضو هیات علمی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

1391

تاکنون

مدیر مسئول مجله فیزیک درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

1370

تاکنون

انجمن فیزیوتراپی ایران

1384

تاکنون

نظام  پزشکی (فیزیوتراپی)

 

 

انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1382

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

خطاي ناشي از جابجا شدن ماركرهاي آناليز حركتي از روي نقاط استخواني در هنگام اندازه گيري وضعيت و راستاي سه بعدي استخوان كتف

شماره چهاردهم و پانزدهم-

 صفحات 59-53

1383

جراحي استخوان و مفاصل ايران

بررسي حس عمقي بيماران مبتلا به سندروم ايم پينجمنت شانه

دوره سوم – شماره 1

صفحات47-42

1384

جراحي استخوان و مفاصل ايران

مقايسه پاسچر نواحي گردن و شانه و كتف بيماران مبتلا به سندروم ايم پينجمنت با افراد سالم

دوره چهارم شماره 2

صفحات142-135

1385

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقايسه وضعيت و راستاي قرارگيري سه بعدي كتف در بيماران مبتلا به سندروم گيرافتادگي شانه با افراد سالم

دوره هفتم شماره اول

صفحات 21-14

1385

فصلنامه مركز تحقيقات سالمندي ايران

بررسي اختلالات جسمي حركتي سالمندان مراجعه كننده به مراكز توانبخشي سازمان بهزيستي شهر تهران در سال 1385

سال اول شماره2

صفحات 129-125

1386

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

وضعيت قرار گيري استخوان كتف در دو اندام غالب و غير غالب در دختران سالم

دوره هشتم – شماره سوم

صفحات 44-39

1386

جراحي استخوان و مفاصل ايران

بررسي تاثير تريگر پوينت نهفته روي قدرت انقباضي عضلات ناحيه گردني - پشتي

دوره ششم شماره 2

صفحات 66-61

1388

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسي تاثير تمرينات كليدي مفصل شانه بر گشتاور ايزومتريك حركات مفصل گلنو هومرال در زنان جوان سالم

دوره دهم شماره سوم

صفحات 44-38

1388

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقايسه حس عمقي مفصل شانه بين زنان واليباليست و زنان غير ورزشكار

دوره دهم شماره سوم

صفحات 49-45

1388

مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران

بررسي طول برخي از عضلات زانو و مچ پا در بيماران مبتلا به سندروم درد پاتلو فمورال

دوره هفتم- شماره 4

صفحات 178-172

1389

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

مقايسه قدرت ايزومتريك و عدم تعادل عضلاني در حركات كمربند شانه اي در بيماران مبتلا به سندروم گير افتادگي و افراد سالم

دوره 12 شماره 2

صفحات 26-32

1389

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقايسه كينماتيك كتف بين زنان مبتلا به نشانگان شلي مفصلي عمومي و زنان سالم در حين بالا بردن بازو

دوره يازدهم - شماره دوم

 صفحات14-8

1389

مجله علوم پزشكي مدرس: اسيب شناسي زيستي

تكرارپذيري ازمون حداكثر انقباض ارادي ايزومتريك در وضعيت empty can  در الكتروميو گرافي سطحي عضلات شانه

دوره 13 ٬ شماره 1

صفحات 78-69

1390

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقايسه  استقامت عضلات  كمربند شانه اي در بيماران مبتلا به سندروم گير افتادگي و افراد سالم

دوره 12 شماره 1

صفحات 63-57

1390

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

قابليت MRI در بررسي اسيب هاي غضروف مفصلي در بيماران مبتلا به استئوارتريت مفصل زانو مروري نظام مند بر مطالعات گذشته

دوره 21- وي‍ژه نامه اسفند

صفحات342-332

1390

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسي ارتباط شاخص توده بدني و كنترل پوسچرال سالمندان

دوره دوازدهم- شماره پنجم

صفحات 58-54

1391

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ترجمه و بومي سازي چهار پرسشنامه بيمار محور ارزيابي درد و ناتواني عملكردي شانه و بررسي تكرار پذيري نسخه هاي فارسي انها در ايرانيان مبتلا به درد و ناتواني شانه

دوره 13 شماره سوم

صفحات 32-26

1391

مجله سالمندی ایران

بررسی  تاثير تمرينات كششي ران و مچ پا در بهبود تعادل عملكردي سالمندان

سال هفتم –شماره24

صفحات 48-41

 

1391

نشریه تخصصی فیزیوتراپی

بررسی ارتباط انعطاف پذیری ران و مچ پا با كنترل پوسچرال سالمندان

دوره دوم –شماره اول

صفحات 22-17

1391

نشریه تخصصی فیزیوتراپی

اثر کوتاه مدت ارتعاش بر حداکثر شنا شانه ای

دوره دوم –شماره اول

صفحات 50-46

1391

نشریه تخصصی فیزیوتراپی

بررسی ارتباط بین انحناهای ستون فقرات و درد قدام زانو

دوره دوم شماره های 2و3و4

صفحات 20-15

1391

نشریه تخصصی فیزیوتراپی

ارزشیابی درون گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دوره دوم شماره های 2و3و4

صفحات80-75

1391

مجله پزشکی ارومیه

بررسی مقایسه ای الگوی فعالیت عضلات کمربندشانه ای در افراد مبتلا به گردن درد مزمن و افراد سالم

دوره 23 شماره 7 صفحات 744-736

2011

Journal of Research in medical sciences

The effect of shoulder core exercises on isometric torque of glenohumeral joint movements in healthy young females

Vol16, NO 12

1555-1563

2012

Medical Journal of the Islamic republic of Iran

A comparative study on scapular static position between females with and without generalized joint hyper mobility

Vol 26, NO 3

97-102

 

2012

Iranian Rehabilitation Journal

The effects of local heating and cooling of arm on maximal isometric force generated by elbow flexor musculature in male subjects

vol 10, No 15

62-65

2013

Asian Journal of sport medicine

A comparative study on shoulder rotational strength, range of motion, and proprioception between the throwing athletes and nonathletic persons.

vol 4, No 1

34-40

1392

مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین

بررسی تاثير متقابل تمرینات قدرتي بر سمت مقابل در زنان سالمند

دوره 7 شماره 2

صفحات 47-42

1392

 

 

 

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر نقطه ماشه ای فعال عضله ی تراپزیوس فوقانی روی فعالیت الکترومیوگرافی و حداکثر نیروی این عضله حین اسکاپشن در دو گروه با و بدون نقطه ماشه ای

دوره چهاردهم- شماره سوم-

 صفحات 125-131

2014

Medical Journal of the Islamic republic of Iran

The comparison of spinal curves and some lower limb muscle lengths between old and young persons

Vol. 28:74 

2014

Medical Journal of the Islamic republic of Iran

The comparison of cross –education effect in young and elderly females from unilateral training of the elbow flexors

Vol. 28:138 

2014

Physical treatments

Activation of Shoulder Girdle Muscles during Gripping Task: a Systematic Review of Literature

Vol 4. Number 1

3-8

2014

Journal of Rehabilitation Sciences and Research

Effects of Temperature on Wrist Flexor Muscles Endurance

Vol 1.97-99

2015

فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاثیر خستگی بر بیومکانیک طبیعی کمربند شانه ای: مروری نظام مند برمطالعات گذشته

Vol 16 number 3 ; 242-251

2015

Iranian rehabilitation journal

Hyper mobility and low back pain in athletic population

Vol 13 issue 3 ; 22-26

2015

Elderly Health Journal

Prevalence of Eye Disorders in Elderly Population of Tehran, Iran

Vol 1(2): 46-51

2015

 

 

PHYSICAL TREA MENTS

Difference in Hamstring-to-Quadriceps Ratio and Dynamic Stability between Limbs in Elderly People

 Volume 5 . Number 1; 19-24

2015

Journal of Rehabilitation Sciences and Research )JRSR(

Scapular Kinematic Measurement in Subjects with and Without  General Hypermobility Syndrome Using Motion Analysis System: A Reliability Study

Vol 4  ;80-86

2015

Physical Treatments

The Reliability of Bubble Inclinometer and Tape Measure in Determining Lumbar Spine Range of Motion in Healthy Individuals and Patients

5(3):137-144

1394

 

مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین

بررسی اثر خستگی عملکردی و جنسیت بر روی کنترل پاسچر پویا

دوره 9 –شماره 5 ویژه نامه شماره 2

صفحات -143-138

1394

مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین

بررسی اثر آنی تمرینات ویبرشن تمام بدن بر روی کنترل پاسچر در افراد جوان

دوره 9 –شماره5  ویژه نامه شماره 3 زمستان

1395

مجله سالمندان

زمین خوردن و کنترل پاسچرال در سالمندان با عیوب انکساری چشم

دوره 11 شماره 1

صفحات -131-126

1395

فصلنامه توانبخشی

مقایسه حس عمقی شانه در زنان با و بدون شلی عمومی مفاصل

دوره 17 شماره 2

2015

physical treatments

Comparing Scapular Position and Scapular Dyskinesis in Individuals with and without Rounded Shoulder Posture

 

vol 5 number 3

2015

Medical Journal of the Islamic republic of Iran

Falls and postural control in older adults with cataract

Vol 20:311

2016

physical treatments

Relationship between Physical Activity and Risk Factors in Patients Suspected with Coronary Artery Disease (CAD) with the Number of Involved Arteries in Tehran City

April 2016 . Volume 6 . Number 1

1396

مجله طب انتظامی

تعیین شایعترین محلهای اسیب های اسکلتی عضلانی و بررسی ارتباط بین سابقه ورزشی با بروز اسیب طی دوره اموزشی 6 ماهه تمرینات نظامی

دوره 6 شماره 2

2016

physical treatments

The Relationship Between Demographic, Health, Physical Fitness and Socioeconomic Determinants and Functional Performance of Elderly People

6(1):9-18

2016

Physical Treatments

Small Ball Exercise Program for  Patients With Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial

6(2):71-78

2017

Iranian Rehabilitation Journal

Exploring the Challenges of Physiotherapy Clinical Education: A Qualitative Study.

15(3):207-214.

2017

. J Appl Biomech.

The Effect of Shoulder Muscle Fatigue on Acromiohumeral Distance and Scapular Dyskinesis in Women With Generalized Joint Hypermobility

1;33(6):424-430

2017

JMIR Res Protoc

The Effectiveness of Exercise Therapy on Scapular Position and Motion in Individuals With Scapular Dyskinesis: Systematic Review Protocol

vol. 6 | iss. 12 | e240 |

 

 

 

 

 

 

 

2-کتاب

سال

 

 

 

عنوان کتاب

 

 

                   

ناشر

مکان

1372

مباني توانبخشي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

تهران

1385

مباني توانبخشي(چاپ دوم با اصلاحات)

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

تهران

1390

مباني توانبخشي(تجدید چاپ: سوم)

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

تهران

1390

اصول تمرين درماني در توانبخشي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

تهران

1391

اصول تمرين درماني در توانبخشي(تجدید چاپ)

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

تهران

1392

اصول و روشهای تسهیل عصبی عضلانی در توانبخشی

انتشارات پگاه

تهران

 

 

 

 

 

ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

1374

اولين سمينار علمي جانبازان

اهميت فيزيوتراپي دقيق جانبازان و معلولين

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1378

سمينار يك روزه طب سالمندان

تغييرات بافتهاي مختلف بدن بدنبال سالمندي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1383

دوازدهمين كنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدي ايران

بررسي حس عمقي بيماران مبتلا به سندروم ايم پينجمنت

انجمن ارتوپدی

1383

سومين كنگره دانشجويي فيزيوتراپي

Atthrogenic Muscle inhibition  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1383

پنجمين سمينار فيزيوتراپي ستون فقرات

Iatrogenic Flat Back

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1384

ششمين كنگره تخصصي ستون فقرات

Whole body vibration

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1384

ششمين كنگره تخصصي ستون فقرات

Strain-counter strain

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1385

اولين همايش تخصصي دو سالانه فيزيوتراپي در اختلالات اسكلتي عضلاني

بررسي وضعيت و راستاي قرارگيري سه بعدي كتف در بيماران مبتلا به سندروم گيرافتادگي شانه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1385

هفتمين سمينار تخصصي ستون فقرات

بررسي پاسچر نواحي گردن ¸ شانه و كتف بيماران مبتلا به سندروم ايمپينجمنت

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1386

هشتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات

سندرومهاي اختلال حركتي اسكاپولا

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1386

هشتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات

بررسي تاثير مايوفاشيال تريگر پوينت روي قدرت ايزومتريك عضلات ناحيه گردني –پشتي (پوستر)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1387

نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات

سخنراني تاثير whole body vibration روي حداكثر تعداد push up   

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1387

نوزدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران

بررسي تاثير تمرينات core  مفصل شانه بر قدرت ايزومتريك عضلات مفصل گلنوهومرال در زنان جوان سالم

سالن کنفرانس وزارت کار

1388

دهمين سمينار تخصصي ستون فقرات

بررسي ارتباط بين قو س هاي ستون فقرات و درد قدام زانو

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1389

يازدهمين  سمينار تخصصي ستون فقرات

الگوي تغيير يافته فعاليت عضلات كمر بند شانه اي در افراد مبتلا به گردن درد مزمن

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1389

دومين كنگره سراسري توانبخشي دانشجويي

بررسي اثر تمرينات بر روي عضلات كمربند شانه اي از ديدگاه بيو مكانيك

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سيزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات

بررسي مقايسه اي scapular dyskinesis در زنان با و بدون شلي عمومي مفاصل

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سيزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات

بررسي تاثير نقطه ماشه اي عضله تراپزيوس فوقاني روي الگوي فعاليت اين عضله حين انجام حركت اسكاپشن

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سيزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات

بررسي عضلات پاراورتبرال با استفاده از الكتروميوگرافي سطحي در بيماران كايفوتيك ناحيه لومبار و مقايسه ان با بيماران مبتلا به تنگي كانال نخاعي ناحيه لومبار و افراد سالم

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سيزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات-

تاثير تمرينات پيلاتس بر انعطاف پذيري و ثبات ناحيه لومبو پلويك (پوستر )

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سيزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات-

مطالعه مروري بر تاثير مانيپوليشن ستون مهره اي گردن در سر دردهاي تنشني پلويك (پوستر )

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سيزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات

تاثيرات مثبت و منفي ويبرشن بر روي ستون فقرات(پوستر )

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سيزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات-

تمرين درماني در اسكوليوزيس ايديوپاتيك بزرگسالان (پوستر )

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سيزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات-

اپيدميولوژي ٬يافته هاي توموگرافيك و بررسي الكترومايوگرافيك عضلات پاراورتبرال در لومبار كايفوز پيشرفته (پوستر )

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سومين كنگره دانشجويي

بررسي الگوي فعاليت عضلات كمربند شانه اي در بيماران با درگيري روتيتور كاف

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سومين كنگره دانشجويي

تاثيرات مثبت و منفي ويبرشن بر روي ستون فقرات

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

سومين كنگره دانشجويي

تاثير خستگي بر الگوي فعاليت عضلات شانه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

اولین سمینار درمانهای دستی و تمرین درمانی

بررسی تاثیر تمرینات کششی ران و مچ پا در بهبود تعادل عملکردی سالمندان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

اولین سمینار درمانهای دستی و تمرین درمانی

مطالعه مروری بر تاثیر درمانهای دستی در درمان نقاط ماشه ای

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

اولین سمینار درمانهای دستی و تمرین درمانی

بررسی اثرات درمانی تکنیک متحرک سازی عصب یا نورال موبیلیزاسیون(مقاله مروری) پوستر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

اولین سمینار درمانهای دستی و تمرین درمانی

مطالعه مروری بر تاثیر مانیپولیشن ستون مهره ای گردن در سردردهای تنشی(پوستر)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

اولین سمینار درمانهای دستی و تمرین درمانی

بررسی تاثیر نقطه ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی روی فعالیت الکترومیوگرافی و حداکثر نیروی این عضله حین اسکاپشن در دو گروه با و بدون نقطه ماشه ای

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی ستون فقرات

اپیدمیولوژی کمر درد در ورزشکاران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی ستون فقرات

بررسی الگوی فعالیت عضلات کمربند شانه ای در افراد مبتلا به نقطه ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی در مقایسه با افراد سالم حین اسکاپشن-پوستر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی ستون فقرات

تاثیر تمرینات پیلاتس در درمان افراد کمردردی-پوستر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی ستون فقرات

درمانهای فیزیوتراپی در idiopathic scoliosis-پوستر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی ستون فقرات

Posture in persons with benign joint hypermobility syndrome

پوستر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی ستون فقرات

تاثیر خستگی عضلات ثباتی کتف بر مفصل اسکاپولوتوراسیک: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته-(پوستر)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393

پانزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

بررسی رابطه بین استرس و دردهای مزمن کمری: مروری سیستماتیک بر مطالعات گذشته نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393

پانزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

رابطه بین مصرف سیگار و دردهای ناحیه کمر: مروری سیستماتیک بر مطالعات گذشته

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393

پانزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

مروری بر تاثیرات ویبرشن کلی بدن بر روی ستون فقرات ناحیه کمر افسون نودهی مقدم

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1394

بیست و ششمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی ایران

بررسی اثر آنی تمرینات ویبرشن تمام بدن بر روی کنترل پاسچر در افراد جوان

هتل المپیک

1394

 

 

 

 

بیست و ششمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی ایران

بررسی ارتباط بین سطح استرس با شدت و موضع درد در بیماران مبتلا به دردهای ستون فقرات

هتل المپیک

1395

بیست و هفتمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی ایران

تعیین شایع ترین محل اسیبهای عضلانی اسکلتی و بررسی ارتباط بین سابقه ورزشی با بروز اسیب طی دوره اموزشی 6 ماهه تمرینات نظامی ناجا

هتل المپیک

1395

نخستین همایش کشوری سوختگی و زخم

توانبخشی کودکان بعد از سوختگی

شیراز

1395

هفدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

ارتباط بین شلی عمومی مفاصل با کمر  درد در ورزشکاران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1396

هجدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات

بررسی تاثیر تریگر پوینت های نهفته عضلات تراپزیوس بر قدرت انقباضی عضلات ناحیه گردنی-پشتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1396

هجدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات

مقایسه قوسهای ستون فقرات در  سالمندان با افراد جوان

 

1396

هجدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات

مقایسه قدرت عضلات اسکاپولو توراسیک در زنان با و بدون اختلال حرکتی  کتف

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

 

 

 

 

جوایز و تشویق ها

داور برتر حوزه معاونت پژوهشی سال 1385

مولف یکی از پر فروش ترین کتابهای انتشارات دانشگاه سال 1393

 

 

 

 

   دانلود فایل : final nodehi c.v.pdf           حجم فایل 392 KB
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی