صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر بهنام اخباري 
جمعه ١٧ ارديبهشت ١٤٠٠
دكتر بهنام اخباري
 

 دكتر بهنام اخباري -   دکترای تخصصی فيزيوتراپي                  

استاد  گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

Adobe Connect: https://connect.uswr.ac.ir/dr-akhbari

1- اطلاعات فردي :

نام و نام خانوادگي : بهنام اخباري  

سال تولد : 1343

محل تولد : تهران

آدرس پستي : سيدخندان- ابتداي سهروردي شمالي – خيابان برازنده- پلاك 44

تلفن محل كار : 22180039

فاكس محل كار : 22180039

پست الكترونيكي : be.akhbari@uswr.ac.ir

مليت : ايران

زبان : فارسي

Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=17134263100

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qiR5n-4AAAAJ&hl=en

 

 

 2- سوابق تحصيلي

1-  اخذ مدرك دكتري تخصصي ( PhD) فيزيوتراپي در سال 1384 از دانشگاه علوم پزشكي ايران

2- اخذ مدرك كارشناسي ارشد فيزيوتراپي در سال 1369 از دانشگاه تهران

3- اخذ مدرك كارشناسي فيزيوتراپي در سال 1365 از دانشگاه تهران

 3- سوابق آموزشي

- عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 72 تاكنون

- تدريس واحدهاي كينزيولوژي و بيومكانيك،الكتروتراپي،اصول توانبخشي و طب فيزيكي، فيزيوتراپي در ارتوپدي، فيزيوتراپي در بيماريهاي داخلي، زبان تخصصي در مقطع كارشناسي رشته فيزيوتراپي 

-  تدريس واحدهاي بيومكانيك راه‌رفتن، الكتروميوگرافي،اصول درمانهاي دستي و پاتوفيزيولوژي سيستم كنترل حركت در مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي

- تدريس واحد فيزيوتراپي در ضايعات عضلاني اسكلتي،کنترل حرکت و درمانهاي دستي پيشرفته ستون فقرات در مقطع دكتراي تخصصي رشته فيزيوتراپي

- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان از سال 69 تا 72

 4- سوابق باليني

- تدريس واحدهاي كارآموزي باليني از سال 1369 تاكنون

- درمان بيماران مراجعه كننده به كلينيك فيزيوتراپي دانشگاه و كلينيك تخصصي ستون فقرات صبا

- گذراندن دوره تخصصي درمانهاي دستي و توانبخشي قلبي

- درمان بيماران مراجعه كننده به بخش فيزيوتراپي مركز توانبخشي اسما

- درمان بيماران مراجعه كننده به بخش فيزيوتراپي گروه فیزیوتراپی دانشگاه

 5- سوابق اجرايي

- نماينده گروه آموزشي فيزيوتراپي در دبيرخانه خبرنامه پژوهشي پويش –آبان ماه 1380

- دبير سومين كنگره دانشجويي فيزيوتراپي ايران – 16 و 17 آذر ماه 1383

- دبير اجرائي نهمين كنگره فيزيوتراپي ايران – ارديبهشت 1376

- عضو هيات مديره انجمن فيزيوتراپي ايران – 1375 لغايت 1381

- عضو شوراي نويسندگان فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي

- عضو كميته آموزشي‌ پژوهشي گروه آموزشي فيزيوتراپي از سال 1369 تاكنون

- عضو كميته علمي نخستين كارگاه آموزشي تعادل و وضعيت,  20 مهرماه 77

- عضو كميته علمي نخستين سمينار ادواري دانشجويي فيريوتراپي,  27آذرماه 81

- عضو كميته علمي دومين سمينار ادواري دانشجويي فيريوتراپي,  27آذرماه 82

- عضو هيأت رئيسه هفدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران , 26 لغايت 28 ارديبهشت 85

- عضو كميته علمي چهارمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 82

- عضو كميته علمي ششمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 7 لغايت 8 ديماه 84

- عضو هيأت رئيسه اولين همايش تخصصي دوسالانه فيزيوتراپي در اختلالات اسكلتي- عضلاني، 16لغايت 17 آبان ماه 85

- عضو كميته علمي اولين همايش تخصصي دوسالانه فيزيوتراپي در اختلالات اسكلتي- عضلاني، 16لغايت 17 آبان ماه 85

- مسئول امور آموزشي – كارورزي بخش فيزيوتراپي تخصصي مركز اسماء

- مسئول امور آموزشي – كارورزي بخش فيزيوتراپي کلینیک دانشگاه

- عضو هيأت رئيسه هفتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه 85

- عضو كميته بيومكانيك مركز تحقيقات فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،  17فروردين ماه 87 به مدت يكسال

- عضو كميته دكتراي حرفه‌اي فيزيوتراپي (دي پي تي) انجمن فيزيوتراپي ايران،  8 تير ماه 87 به مدت يكسال

- عضو كميته علمي مشاور نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه 87

- عضو كميته علمي بيستمين كنگره فيزيوتراپي ايران , 22 لغايت 24 ارديبهشت 88

- عضو هيأت رئيسه نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 88

- عضو هيأت رئيسه دومین سمينار تخصصي ضایعات نخاعی , 19 لغايت 20 آبانماه 89

- عضو كميته توانبخشی فدراسيون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ايران

- عضو كميته علمي برگزاری آزمون جامع دانشجويان دکترای فيزيوتراپي ورودی 87 , 7 لغايت 9 اسغند 88

- کارشناس تخصصی رشته فيزيوتراپی در دادسرا و هيأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران

- نماینده اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارزشیابی برنامه ها در رشته فیزیوتراپی

- عضو كميته علمي برگزاری آزمون جامع دانشجويان دکترای فيزيوتراپي ورودی 87 , 7 لغايت 9 اسغند 89

- استاد راهنمای دانشجویان دوره 20 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 11 مهرماه 90

- نماينده معاونت آموزشي دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در كميته علمي برگزاري آزمون جامع دانشجويان  دكتري ارتوپدي فني دانشگاه، 30 آذرماه 90

- عضو كميته علمي دوازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 7 لغايت 8 ديماه 90

- عضو كميته علمي برگزاری آزمون جامع دانشجويان دکترای فيزيوتراپي ورودی 88 , 2 لغايت 4 اسغند 90

- نماينده معاونت آموزشي دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در كميته علمي برگزاري آزمون جامع دانشجويان  دكتري کاردرمانی دانشگاه، 1 آذرماه 91

- عضو كميته علمي برگزاری آزمون جامع دانشجويان دکترای فيزيوتراپي ورودی 89 , 28 لغايت 30 بهمن 91

- نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در كميته علمي برگزاري آزمون جامع دوره سوم دكتري ارتز پروتز، ، 16 دیماه 91

- عضو كميته علمي دومین سمینار تازه های الکتروتراپی , 19 لغايت 20 دی 92

- عضو كميته علمي بيست و پنجمين كنگره فيزيوتراپي ايران , 17 لغايت 19 ارديبهشت 93

- نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در كميته علمي برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكتري رشته کاردرمانی ، ، 29 ارديبهشت 93

- عضو تیم تخصصی و کمیته علمی برگزاری مصاحبه آزمون دکترای تخصصی فيزيوتراپي وزارت متبوعه, از سال 95 تا کنون

- عضو كميته علمي كنگره علمی کشوری و بین المللی فيزيوتراپي ايران , از سال 95 تاکنون

- کارشناس هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور از سال 95 تاکنون

- استاد راهنمای دانشجویان دوره 22 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 11 مهرماه 92

- داوري طرح پژوهشي تحت عنوان" بررسي فاكتورهاي رواني-اجتماعي و شغلي در ايجاد حادثه شغلي دست "

- داوري طرح پژوهشي تحت عنوان" بررسي راستاي استخوان كتف در زواياي مختلف ابداكشن شانه "

- داوري طرح پژوهشي تحت عنوان" طراحي و ساخت ابزار تحقيقاتي اندازه‌گيري زمان واكنش " ، 16 تيرماه 86

تحت عنوان" طراحي و ساخت Isocentric Reciprocal Gait Orthoses" " ، 25 خردادماه 87

- داوري طرح پيشنهادي مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندي  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تحت عنوان" تعيين معتبرترين تست يك مرحله‌اي پيش‌بيني كننده خطر زمين خوردن در سالمندان ساكن اجتماع " ، 5 بهمن ماه 87

- داوري طرح پيشنهادي مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندي  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تحت عنوان" روايي و پايايي پرسشنامه بين المللي سطح فعاليت فيزيكي در افراد 16 تا 69 ساله ايراني " ، 16 بهمن ماه 87

- داوري طرح پيشنهادي مركز تحقيقات مسائل اجتماعي و رواني سالمندي  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تحت عنوان" روايي و پايايي سه پرسشنامه براي سطح فعاليت فيزيكي در سالمندان ايراني " ، 29 بهمن ماه 87

- ناظر طرح تحقيقاتی تحت عنوان" اختلالات رفتاری پس از استفاده از محدوديت درمانی در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی 3تا 8سال " 14 مرداد ماه 88

- داوري طرح پژوهشي تحت عنوان" تاثير درمان افسردگي بر ثبات ناحيه كمري افراد جوان 18 تا 30 سال مبتلا به افسردگي متوسط تا شديد " ، 28 دیماه ماه 89

- داوري طرح پژوهشي تحت عنوان" بررسی ارتباط بروز کمردرد با اختلالات تنفسي ، مشكلات گوارشي و اختلالات احشا لگني " ، 25 خردادماه ماه 90

- داوري طرح پژوهشي تحت عنوان" تاثير يک دوره تمرين کوتاه مدت و بلند مدت پيلاتس بر برخي متغير هاي فيزيولوژيکي زنان سالم غير ورزشکار 35-25 سال " ، 29 شهریورماه ماه 90

تحت عنوان" تاثیر آنی بانداژ مچ پا بر تعادل سالمندان سالم مرد بالای 60 سال " ، 5 مهرماه ماه 90

- داوري طرح پژوهشي تحت عنوان" آداپتور چرخشي با قابليت كنترل چرخش ذاخلي – خارجي مفصل زانوي پروتزي  " ، 4 اردیبهشت ماه 92

- داوري طرح پژوهشي تحت عنوان" دستگاه ارتفاع سنج قوس از پشت پا  " ، 16 اردیبهشت ماه 92

- داوری طرح پژوهشي با عنوان " تعيين دماي پوست باقيمانده عضو قطع شده زير زانو در داخل سوكت پروتز: مقايسه لاينر سيليكوني و لاينر پلي فومي" 11 آبانماه 92

- داوری طرح پژوهشي با عنوان " بررسی الکترومیوگرافیک تاثیرگریپ ٬ الگوهای فلکسوری اندام فوقانی و الگوهای تنه بر فعالیت عضلات کمربند شانه ای سمت مقابل در دو گروه افراد سالم و بیماران با در گیری روتاتور کاف " 24 اردیبهشت ماه 93

- داوري كتاب مركز انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تحت عنوان" ستون فقرات گردني " ، 22 فروردين ماه 88

- داوري كتاب مركز انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تحت عنوان" بيماريهاي ستون فقرات و ارتزهاي آن " ، 22 فروردين ماه 88

- داوري مقاله تحت عنوان" ارتباط بين مقدار دامنه حركتي با حس وضعيت مفصل زانو در افراد سالم 18 تا 50 ساله شهر زاهدان " جهت چاپ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

 - داوري مقالات مجله علمي پژوهشي توانبخشي از سال 1383 

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي مقايسه‌اي تغييرات الگو و بازده حركتي ستون فقرات كمري " ، 31 شهريور ماه 78، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته كاردرماني تحت عنوان" تعيين ميزان همبستگي بين آزمونهاي باليني و آزمايشگاهي تعادل در دو گروه سني 20 تا 40 سال و 55 تا 60 سال " ، 15 آبان‌ماه 84، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي و مقايسه ميزان دقت درك نيروي استاتيك مفصل آرنج در دوگروه افراد با سابقه تمرينات قدرتي و بدون سابقه تمرين " ، 25 اسفند ماه 83، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" مقايسه پارامترهاي مربوط به الگوي نحوه توزيع فشار كف پا در بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي-راني و افراد سالم " ، 20 ارديبهشت ماه 84، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" مقايسه ضخامت قدامي-خلفي عضلات شكمي توسط اولتراسونوگرافي در دو گروه ورزشكاران حرفه‌اي دو سرعت و استقامت " ، 21 فروردين ماه 85، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح رساله‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي و مقايسه تأثير تمرين خستگي عضلات استرنوكلايدوماستوئيد و تراپزيوس فوقاني بر فعاليت ميوگرافي آنها در برابر اغتشاشات خارجي در افراد سالم و مبتلا به گردن‌درد مزمن " ، 25 مردادماه 85، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" ترجمه و بررسي تكرارپذيري نسخه فارسي معادل‌سازي شده چهار ابزار بيمارمحور ارزيابي ناتواني عملكردي شانه " ، 5 شهريور ماه 85، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح رساله مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي الگوهاي فعاليت عضلات كمر در حين عمل باربرداشتن بعد از حفظ طولاني‌مدت وضعيت فلكسيون و اكستانسيون كمر در افراد سالم و افراد با سابقه كمردرد " ، 13 شهريورماه 85، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" معادل سازي بين فرهنگي و ارزيابي ويژگيهاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه TSK در بيماران ايراني مبتلا به كمردرد " ، 15 آبان ماه 85، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري طرح رساله ‌‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي تأثير حركات اصلاحي برروي مصرف انرژي ، پاسچر و آمادگي جسماني دختران كيفوتيك " ، 24 آبان ماه 85، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پيش دفاع رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي الگوي فعاليت عضلاني اندام تحتاني در افراد مبتلا به كمردرد غيراختصاصي مزمن و افراد سالم " ، 9 ديماه 85، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري دفاع رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي الگوي فعاليت عضلاني اندام تحتاني در افراد مبتلا به كمردرد غيراختصاصي مزمن و افراد سالم در پاسخ به اغتشاشات خارجي " ، 15 بهمن ماه 85، مركز همايشهاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري مقالات سيزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران (ICBME 2007) دانشگاه صنعتي شريف- 2و 3 اسفندماه 1385

- داوري طرح رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" مقايسه تأثير موبيليزيشن مفصلي و تحرك آزاد بر روي ميزان و روند بهبود كانترككچر ناشي از بي‌حركتي مفصل زانو: مطالعه تجربي بر روي مدل خرگوش " ، 22 اسفند ماه 85، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي مقايسه‌اي ميزان اختصاص منابع توجهي به كنترل پاسچر در بيماران با سابقه كمردرد غير اختصاصي تكرارشونده از ديدگاه ديناميك غيرخطي " ، 6 خرداد ماه 85، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پيش دفاع رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي اثر ليزر كم‌توان بر ترميم غضروف خرگوش: بررسي بيومكانيكي و بافتي " ، 20خردادماه 86، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" مقايسه تأثير دو نوع پنجه SACH و تك محوره بر مؤلفه‌هاي تعادلي راه رفتن در مددجويان مبتلا به قطع عضو زير زانوي يك طرفه" ، 11 تير ماه 86، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري دفاع رساله‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي اثر ليزر كم‌توان بر ترميم غضروف خرگوش: بررسي بيومكانيكي و بافتي " ،19 تير ماه 86، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته كاردرماني جسمي تحت عنوان" استانداردسازي مقياس سنجش شدت خستگي در افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در ايران" ، 14 تير ماه 86، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پيش دفاع رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي مقايسه‌اي تأثير خستگي عضلاني موضعي عضلات سطحي گردن بر پاسخ الكتروميوگرافي آنها در اغتشاشات بيروني در افراد سالم و بيماران مبتلا به گردن درد مزمن " ، 16 تيرماه 87، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" مقايسه سفتي عضلات همسترينگ و ركتوس فموريس در بيماران مبتلا به كمردرد مكانيكي غيراختصاصي مزمن و افراد سالم " ،  29 تيرماه 87، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري دفاع رساله‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي مقايسه‌اي تأثير خستگي عضلاني موضعي عضلات سطحي گردن بر پاسخ الكتروميوگرافي آنها در اغتشاشات بيروني در افراد سالم و بيماران مبتلا به گردن درد مزمن " ، 1 مردادماه 87، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري طرح پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" تأثير تمرينات ثباتي بر درد، ناتواني حركات فلكشن، ضخامت عضلات و اكستنشن كمر با استفاده از MMST,VAS, ODI,US در بيماران كمردرد مزمن غير اختصاصي " ، 20 مرداد ماه 86، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پيش دفاع رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" تطابق بين فرهنگي و بررسي خصوصيات روان سنجي نسخه ايراني آزمون TSK در بيماران مبتلا به كمردرد " ، 23 شهريورماه 87، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري دفاع رساله ‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" تطابق بين فرهنگي و بررسي خصوصيات روان سنجي نسخه ايراني آزمون TSK در بيماران مبتلا به كمردرد " ، 13 مهرماه 87، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري طرح پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته كاردرماني تحت عنوان" بررسي مقايسه‌اي ميزان وابستگي به توجه در تكاليف دوگانه تعادلي در جوانان و سالمندان" ، 26 آذر ماه 87، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پيش دفاع رساله‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي مقايسه‌اي ميزان اختصاص منابع توجهي به كنترل پاسچر در بيماران با سابقه كمردرد غير اختصاصي تكرارشونده از ديدگاه ديناميك غيرخطي " ، 15بهمن ماه 87، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري دفاع رساله‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي مقايسه‌اي ميزان اختصاص منابع توجهي به كنترل پاسچر در بيماران با سابقه كمردرد غير اختصاصي تكرارشونده از ديدگاه ديناميك غيرخطي " ، 5 اسفند ماه 87، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح رساله مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي مقايسه اي تأثيرات تمرينات تعادلي تكليف منفرد و تكليف دوگانه بر كنترل وضعيتي در افراد سالمند " ، 4 اسفند ماه 87، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

- داوري طرح پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي تأثير يونتوفورزيس داروي پيروكسيكام بر ميزان درد و ناتواني عملكرد بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو" ، 13 اسفند ماه 87، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

- داوري طرح پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته تحت عنوان" مقايسه تأثير لبه خارجي پاشنه و كفي با لبه خارجي سراسري بر دردو فعاليت ها و كارهاي روزانه بيماران مبتلا به استئوآرتريت درجه متوسط سمت داخلي زانو " ، 11 مرداد ماه 88، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسی مقايسه ای سفتي عضلات همسترينگ و ركتوس فموريس در بيماران مبتلا به درد قدامی زانو و افراد سالم " ،  8 آذرماه 88، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پيش دفاع رساله‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپی " بررسي مقايسه اي تأثيرات تمرينات تعادلي تكليف منفرد و تكليف دوگانه بر كنترل وضعيتي در افراد سالمند " ، 21 بهمن ماه 88، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" مقايسه الگوی فعاليت عضلات کمربند شانه ای در افراد مبتلا به گردن درد مزمن و افراد سالم " ، 28بهمن ماه 88، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته كاردرماني تحت عنوان" تأثير تلفيق محدوديت درمانی با درمان فشرده دوطرفه دست-بازو بر مهارتهای ظريف اندام فوقانی کودکان 10-5 ساله فلج مغزی همی پلژی " ، 15 فروردين ماه 89، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري دفاع رساله‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپی " بررسي مقايسه اي تأثيرات تمرينات تعادلي تكليف منفرد و تكليف دوگانه بر كنترل وضعيتي در افراد سالمند " ، 5 خرداد ماه 89، دانشكده علوم توانبخشي

- داوري دفاع رساله‌ مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" مقايسه الگوی فعاليت عضلات کمربند شانه ای در افراد مبتلا به گردن درد مزمن و افراد سالم " ، 1تير ماه 89، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" بررسی اثر کفش با راکر پاشنه تا پنجه بر میزان محدودیت حرکتی مفاصل پا و مچ در دانشجویان دختر با الگوی راه رفتن طبیعی در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي " ،  15 شهریورماه 89، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تحت عنوان" ترجمه و بومی سازی،ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه LCI در افراد مبتلا به قطع عضو اندام تحتانی در ایران" ،  22 شهریورماه 89، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

رشته کاردرمانی تحت عنوان" روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه غربالگري، كودكان اوتيسم با عملكرد بالا 12-7 ساله" ، 15 دی ماه 89، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

رشته کاردرمانی تحت عنوان" تاثير تلفيق محدوديت درماني با درمان فشرده دو دستي بر مهارتهاي حركتي ظريف اندام فوقاني كودكان با فلج مغزي نيمه بدن" ،  24 اسفندماه 89، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" مقایسه تأثیر آینه درمانی با و بدون پروتز بر کاهش درد خیالی در قطع عضو تروماتیک زیر آرنج با طول متوسط استامپ " ، 21 فروردین ماه ماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" تأثیر ارتز داینامیکی نئوپرنی بر پارامترهای موثر بر راه رفتن در کودکان فلج مغزی " ، 14 اردیبهشت ماه ماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته کاردرمانی تحت عنوان" مقایسه دردهای اسکلتی-عضلانی، کیفیت زندگی و افسردگی مادران کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم " ،  10 خردادماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" مقايسه تأثير آينه درماني با و بدون پروتز بر كاهش درد خيالي در قطع عضو تروماتيك زير آرنج با طول استامپ متوسط" ،  15 شهریورماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسی مقايسه ای اثرات اولتراسوند پیوسته و مادون قرمز بر  كمردرد مكانيكي غيراختصاصي مزمن" ،  16 شهریورماه 90، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشكي تهران

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع دکترای تخصصی رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" بررسی تاثیر فوری ارتز UCBL تغییر یافته جدید، بر فعالیت الکتریکی عضلات و مولفه های سینتیک راه رفتن در بزرگسالان مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر علامت دار" ،  18 شهریورماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع دکترای تخصصی رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" بررسی تاثیر بریس فانکشنال زانو بر سینماتیک زانوهای دچار آسیب لیگامان متقاطع قدامی و فعالیت عضلات اطراف مفصل با استفاده از روش های تصویربرداری و الکترومیوگرافی" ،  18 شهریورماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" بررسي تأثير استفاده از بريس ميلواكي بر مولفه هاي تعادل در پسران مبتلا به هايپر كايفوز" ،  28 آذرماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح رساله مقطع MPH رشته سالمندی تحت عنوان" بررسی مقایسه ای عوامل خطر زمین خوردن سالمندان با سابقه سقوط ساکن شهر و روستا در شهرستان زابل " ، 6 بهمن ماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته کاردرمانی تحت عنوان" مقایسه دردهای اسکلتی-عضلانی، کیفیت زندگی و افسردگی مادران کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم " ،  12 بهمن ماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" استفاده از لیزر کم توان در درمان بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن: پژوهش بالینی به روش Cross over " ، 10 اسفند ماه 90، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشكي تهران

- داوري عنوان رساله‌ مقطع دكتري رشته ارتوپدی فنی تحت عنوان" بهینه سازی درمان ارتوزی پلانتار فاشیاتیس " ، 20 اسفند ماه 90، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح رساله مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي وجود وقدرت سینرژیهای محتمل در افراد سالم و افراد مبتلا به پارگی ACL در پایین آمدن از پله " ، 22 فروردین ماه 91، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شیراز

- داوري طرح رساله مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسی تأثیر پروتز سیلیکونی جدید بر پارامترهای مختلف کنترل راه رفتن، عملکرد و رضایت آمپوته های قطع نیمه پا " ، 1 آذر ماه ماه 91، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان نامه‌‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" استفاده از لیزر کم توان در درمان بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن: پژوهش بالینی به روش Cross over " ، 23 اردیبهشت ماه 92، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشكي تهران

- داوري طرح رساله مقطع دكتري رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسي تکرارپذیری و اعتبار دسته بندی بر اساس نقص سیستم حرکتی در بیماران با درد زانو" ، 6 بهمن ماه 92، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ایران

-   داوري طرح پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" اندازه گیری فشار وارد از شل قدامی ارتز عملکردی زانو بر تیبیا در افراد دچار پارگی رباط صلیبی قدامی با استفاده از دستگاه پلاینس در زمان راه رفتن" ،  30 بهمن ماه 92، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پايان‌نامه‌ مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان" بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات دیستال و پروگزیمال به دنبال اعمال اغتشاش بین افراد سالم و افراد با پیچ خوردگی عملکردی مچ پا" ،  25 فروردین ماه 93، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري طرح رساله مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتوپدي فني تحت عنوان" بررسی تاثیر موبیلیتی مفصل مچ بر میزان مصرف انرژی هنگام استفاده از "ارتوز پیشبرنده "در بیماران آسیب نخاعی " ، 10 اردیبهشت ماه 93، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

6- تاليفات ( كتابها , مقالات ) و سخنرانيها :

- كتاب توانبخشي قلبي , تاليف فصول سوم و ششم اين كتاب , 1383 , انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- كتاب حفظ تعادل، انعطاف پذيري و ثبات بدن , 1387 , انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 - فيزيوتراپي در بيماران مبتلا به بي ثباتی عملکردی مچ پا, 1388 , انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- كتاب حفظ تمهيدات فيزيوتراپي در بيماران مبتلا به بي ثباتی عملکردی مچ پا, 1389 , انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي (چاپ دوم)

- كتاب معاینه آسیبهای ورزشی با تأکید بر صدمات عضلانی اسکلتی, 1391 , انتشارات تیمورزاده نوین

- سخنراني تحت عنوان" نكات ايمني در مورد كاربرد ليزر در فيزيوتراپي " , اولين سمينار تازه‌هاي توانبخشي ,پاييز 70

- سخنراني تحت عنوان" مقايسه بين دياترمي نوع مداوم و منقطع از نظرحرارت " , سومين كنگره فيزيوتراپي ايران , 26 لغايت 28 ارديبهشت 71

- سخنراني تحت عنوان" نحوه گسيختن چرخه درد مزمن " , چهارمين كنگره فيزيوتراپي ايران , 26 لغايت 28 ارديبهشت 72

- سخنراني تحت عنوان" معرفي چارتي جديد در مورد ارزيابي كودكان فلج مغزي " , اولين سمينار سراسري فلج مغزي ايران , آذرماه 72

- سخنراني تحت عنوان" گزارش موردي از درمان فيزيوتراپي در پيچ‌خوردگي حاد مچ پا " , پنجمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 19 لغايت 21 ارديبهشت 73

- سخنراني تحت عنوان" Patellar tendonitis & Jumpers knee " , واحد سمينار دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران, آبانماه 73

- سخنراني تحت عنوان" توانبخشي در ترميم ليگامان صليبي قدامي زانو " , ششمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 25 لغايت 27 ارديبهشت 74

- سخنراني تحت عنوان" كاربردهاي نوين الكتروتراپي " , هفتمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 24 لغايت 26 ارديبهشت 75

- سخنراني تحت عنوان" Kinesiological EMG " , اولين كنگره بيومكانيك ايران, ارديبهشت 77

- سخنراني در پانل تحت عنوان" روشهاي فيزيكي كاهش درد " , نهمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 24 لغايت 26 ارديبهشت 77

- سخنراني تحت عنوان" ديدگاه نوين در توانبخشي قلبي " , دهمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 24 لغايت 26 ارديبهشت 78

- سخنراني تحت عنوان" اطلاعات رايانه‌اي و تجزيه و تحليل آماري طرح توانبخشي مبتني بر جامعه" , يازدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 27 لغايت 29 ارديبهشت 79

- ارائه مقاله تحت عنوان" يونتوفورزيس هيدروكورتيزون در بيماران مبتلا به استئوآرتروز زانو " , اولين كنگره توانبخشي پزشكي خليج‌فارس, 17 لغايت 20 مارس 1997

- سخنراني تحت عنوان" تكنيك موزون: رويكردي نوين در درمان‌هاي دستي " , سيزدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران , 31 ارديبهشت لغايت 2 خرداد 81

- سخنراني تحت عنوان" رويكردي نوين در تمرينات عملكردي " , چهارمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 82

- سخنراني تحت عنوان" تكنيك موزون: رويكردي نوين در درمان‌هاي دستي " , نخستين سمينار ادواري دانشجويي فيريوتراپي,  27آذرماه 81

- سخنراني تحت عنوان" مروري بر آزمونهاي تشخيصي و تمرينات اختصاصي بيماران مبتلا به سرگيجه وضعيتي " , دومين سمينار دانشجويي فيريوتراپي, 18 لغايت 19 آذرماه 82

- سخنراني تحت عنوان" Structural Integration" , پنجمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 83

- سخنراني تحت عنوان" نقش فيزيوتراپيست در تيم توانبخشي كودكان" , پانزدهمين همايش بين‌المللي كودكان، 25 لغايت 28 مهرماه 83

- سخنراني بعنوان مدرس تحت عنوان" نقش درمانهاي دستي در آسيبهاي ورزشي" , اولين دوره آموزش فيزيوتراپي و ورزش، آبانماه 83

- سخنراني تحت عنوان" طراحي و ساخت سيستم مكانيكي شبيه‌سازي پيچ‌خوردگي مچ پا " , سيزدهمين كنفرانس سالانه(بين‌المللي) مهندسي مكانيك، ارديبهشت ماه 84

- سخنراني تحت عنوان" سيستم مكانيكي شبيه‌سازي پيچ‌خوردگي مچ پا: افقي جديد در تحقيقات توانبخشي در ايران" , هشتمين كنگره ساليانه طب فيزيكي، توانبخشي و الكترودياگنوز ايران، 3 لغايت 4 آذرماه 84

- سخنراني تحت عنوان" TMJD" , دوره آموزشي فيزيوتراپي براي سازمان تأمين اجتماعي، 28 لغايت 30 مردادماه 85، بيمارستان دكتر شهيد لبافي‌نژاد

- سخنراني تحت عنوان" تمرينات حسي-حركتي: روشي جامع جهت دستيابي به تمرينات تعادلي " , اولين همايش تخصصي دوسالانه فيزيوتراپي در اختلالات اسكلتي- عضلاني، 16لغايت 17 آبان ماه 85

- سخنراني تحت عنوان"معرفي و تاريخچه تمرينات Pilates" , هفتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه 85

- سخنراني تحت عنوان"انرژي درماني: بعدي نوين در درمانهاي دستي" , هفتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه 85

- سخنراني تحت عنوان"تمرينات ثبات مركزي: روشي جامع جهت دستيابي به تمرينات عملكردي" , هفتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه 85

- سخنراني تحت عنوان"اثرات نوروفيزيولوژيكي و بيومكانيكي Manipulation ستون فقرات" , هفتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه 85

- سخنراني تحت عنوان"Is Tai Chi effective in management of LBP" , هفتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه 85

- سخنراني تحت عنوان"Physiotherapy of Rotator Cuff Surgery" , همايش شانه و توانبخشي , مركز پزشكي آموزشي و درماني آيت‌ا... طالقاني، 25 خردادماه 86

- سخنراني تحت عنوان"Preevent Massage" , دومين دوره آموزش ماساژ ورزشي , فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران، 13 لغايت 18 مردادماه 86

- سخنراني تحت عنوان"Gait Biomechanics" , سمپوزيوم تخصصي كفش و كفپوش ورزشي , آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران، 20 آذرماه 86

- سخنراني تحت عنوان"Preevent Massage" , سومين دوره آموزش ماساژ ورزشي , فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران، 24 لغايت 29 آذرماه 86

- سخنراني تحت عنوان" رويكرد Trager: روشي جامع جهت دستيابي به تعامل رواني- فيزيكي" , هشتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 5 لغايت 6 ديماه 86

- سخنراني تحت عنوان" كمردرد غيراختصاصي، تشخيص، گروهبندي و مشكل تحقيقات" , هشتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 5 لغايت 6 ديماه 86

- مدرس كارگاه تحت عنوان" موبيليزاسيون ستون فقرات كمري" , هشتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 3 لغايت 4 ديماه 86

- پوستر تحت عنوان" رويكردهاي نوين تمرين درماني عضلات شكمي " , هشتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 5 لغايت 6 ديماه 86

- پوستر تحت عنوان" ساز و کار حرکت استخوانهای جمجمه در کرانيوساکرال تراپی " , هشتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 5 لغايت 6 ديماه 86

- پوستر تحت عنوان" Torsional Oscillatory" , هشتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 5 لغايت 6 ديماه 86

- پوستر تحت عنوان" TMJ disorder" , هشتمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 5 لغايت 6 ديماه 86

- سخنراني تحت عنوان" The Human Motor Control Systems Response to Mechanical Perturbation: Ankle Joint " , سمينار كاربرد تئوريهاي كنترل حركت در توانبخشي , 30 ديماه لغايت 2 اسفندماه 86

- سخنراني تحت عنوان"تمرين درماني(CKC-OKC)" , دومين دوره آموزش صد ساعته فيريوتراپي , فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران، 13 لغايت 18 بهمن ماه 86

- سخنراني تحت عنوان" تازه‌هاي الكتروتراپي " , بازآموزي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران, 5 لغايت 7 اسفندماه 86

- سخنراني تحت عنوان" تمرينات حسي-حركتي " , بازآموزي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران, 5 لغايت 7 اسفندماه 86

- سخنراني تحت عنوان"درمانهاي دستي در آسيبهاي ورزشي ستون فقرات" , دومين دوره صد ساعته فيزيوتراپي ورزشي , فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران، 11 لغايت 16 اسفندماه 86

- سخنراني تحت عنوان"فيزيوتراپي در آسيبهاي ورزشي ستون فقرات" , دومين دوره صد ساعته فيزيوتراپي ورزشي , فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران، 11 لغايت 16 اسفندماه 86

- سخنراني تحت عنوان"فيزيوتراپي در بيماران جراحي و ارتباط آن با پرستار" , كنگره ساليانه پرستاري جامعه جراحان ايران , دانشگاه علوم پزشكي ايران،  17 ارديبهشت ماه 87

- سخنراني تحت عنوان" بررسي مقايسه‌اي تأثير خستگي موضعي عضلات ديستال و پروگزيمال در صفحه ساژيتال اندام تحتاني بر ميزان وابستگي بينايي در ثبات پاسچر زنان جوان سالم" , نوزدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 24 لغايت 26 ارديبهشت 87

تحت عنوان"Craniosacral Therpay : Global Approach based on Structure-function Relationship" , سمينار يكروزه آناتومي در توانبخشي در پنجمين كنگره بين‌المللي آناتومي آسيا و اقيانوسيه , دانشگاه علوم پزشكي ايران، 28 ارديبهشت ماه 87

- سخنراني و مدرس كارگاه تحت عنوان"Muscle Energy Technique (MET) in SIJ" , يازدهمين كنگره پزشكي ورزشي آسيا , سالن همايشهاي صدا وسيما، 5 لغايت 6 اكتبر 2008

- سخنراني تحت عنوان" بررسي ميزان تأثير حمايت كننده نئوپروني مچ پا برروي تعادل پاسچرال با استفاده از سيستم بايودكس" , هشتمين كنگره علمي ارتز و پروتز ايران, 25 لغايت 27 آبان 87

- سخنراني تحت عنوان"Preevent Massage" , چهارمين دوره آموزش ماساژ ورزشي , فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران، 6 لغايت 11 تيرماه 88

- پوستر تحت عنوان" مفاهيم و اصول رويكرد Direct Myofascial Release در درمانهاي دستي" , نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه 87

- پوستر تحت عنوان" Modern Neuromuscular Techniques  " , نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه 87

- پوستر تحت عنوان"  Feldenkrais Method " , نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه 87

- پوستر تحت عنوان" Mechanisms of Manual Therapy in the Treatment of Musculoskeletal Pain " , نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه 87

- پوستر تحت عنوان" Shiatsu نگاهي باستاني و مدرن به درمان" , نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه 87

- پوستر تحت عنوان" Reiki (Universal Life Energy) " , نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه 87

- پوستر تحت عنوان" Contractile Field مدلي جديد براي توصيف حركات" , نهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه 87

تحت عنوان" مقايسه اثر Taping مچ پا بر روي ثبات پاسچرال در  زنان مبتلا به بي‌ثباتي عملكردي مچ پا با زنان سالم 18- 30 ساله " , بيستمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 22 لغايت 24 ارديبهشت 88

- پوستر تحت عنوان" مقايسه شش متد درماني مكمل در بهبود ثبات مركزي " , بيستمين كنگره فيزيوتراپي ايران, 22 لغايت 24 ارديبهشت 88

- سخنراني تحت عنوان" اختلالات عملکردی پاسچرال : رويكردي جامع مبتني بر آسيب شناسی عملکردی " , سمينار فيزيوتراپی در بيماريهای زنان و زايمان , 30 مهر لغايت 1 آبان 88

- پوستر تحت عنوان" شكل پذيري فاشيا و فرضيه هاي فاشياي جابه جاشونده" , دهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 88

- پوستر تحت عنوان" The effects of myofascial release (MFR) on idiopathic scoliosis and patellar tendinopathy" , دهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 88

- پوستر تحت عنوان" Effect of myofascial release in diffuse systemic sclerosis" , دهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 88

- پوستر تحت عنوان" postural improvement using core integration to lengthen myofascia" , دهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 88

- پوستر تحت عنوان" ترس از حرکت در دردهای عضلانی اسکلتی " , دهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 88

- پوستر تحت عنوان" Neutral Spine Principle" , دهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 2 لغايت 3 ديماه 88

- پوستر تحت عنوان" Coupling Behavior" , دهمين سمينار تخصصي ستون فقرات ,

- سخنراني تحت عنوانAttentional Demands of Dynamic Postural Control in Healthy Subjects and Subjects with Functional Ankle Instability  , دومین کنگره انجمن بیومکانیک مچ و پا , سیاتل آمریکا، 16 لغايت 18 سپتامبر 2010

- پوستر تحت عنوان" ارزیابی و درمان اختلال مکانیکی مفصل خاجی لگنی " , یازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 1 لغايت 2 ديماه 89

- پوستر تحت عنوان" تمرینات حسی حرکتی در حیطه درمانهای دستی " , یازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 1 لغايت 2 ديماه 89

- پوستر تحت عنوان" متدهای Feldenkrais، ًQi Gong و Educational Kinesiology و تأثیرات درمانی آنها" , یازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 1 لغايت 2 ديماه 89

- پوستر تحت عنوان"  Extensor Coxa Brevis : تمهیدات درمانی برای چرخاننده های خارجی عمقی در Pelvic Tilt " , یازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 1 لغايت 2 ديماه 89

- پوستر تحت عنوان" ترس از حرکت در دردهای عضلانی اسکلتی " , یازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 1 لغايت 2 ديماه 89

- سخنرانی تحت عنوان" باز وضعیتی عضلانی: رویکردی نوین بر روش آزادسازی عضلانی-غشایی- عصبی " , یازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 1 لغايت 2 ديماه 89

- سخنرانی تحت عنوان" تأثیر متقابل مشکلات ستون فقرات و اختلالات الگوی تنفس: نگاهی بر بیوشیمیایی تنفس  " , یازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 1 لغايت 2 ديماه 89

- ارائه مقاله تحت عنوان" بررسی اعتبار افتراقی معیارهای بالینی و آزمایشگاهی عملکرد تعادلی تکلیف منفرد و دوگانه در  افراد سالمند با و بدون سابقه زمین خوردن " , بيست و دومين كنگره فيزيوتراپي ايران, 13 لغايت 15 ارديبهشت 90

- پانل تحت عنوان" گذشته، حال و اینده درمانهای دستی " , بيست و دومين كنگره فيزيوتراپي ايران, 13 لغايت 15 ارديبهشت 90

- پوستر تحت عنوان" توصیه های لازم  در جهت خود درمانی(self-management)  بیمار: تأکید بر رویکردهای نوین توانبخشی " , دوازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 7 لغايت 8 ديماه 90

- پوستر تحت عنوان" ارزیابی عملکردی ستون فقرات گردنی " , دوازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 7 لغايت 8 ديماه 90

- پوستر تحت عنوان" ارتباط تنفس و اختلالات عملکردی مفصل فکی- گیجگاهی" , دوازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 7 لغايت 8 ديماه 90

- سخنرانی تحت عنوان" Padiculation :روش طبیعی حفظ سلامت عملکردی سیستم مایوفاشیال " , دوازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 7 لغايت 8 ديماه 90

- سخنرانی تحت عنوان" بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر پویا در افراد با و بدون  کمردرد غیر اختصاصی مزمن" , دوازدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 7 لغايت 8 ديماه 90

- سخنرانی تحت عنوان" The Efficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy" , اولین سمينار تازه های الکتروتراپی ایران , 13 لغايت 14 مهرماه 91

- سخنرانی تحت عنوان" Paradigm Shift in Movement Dysfunction" , سیزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه91

- سخنرانی تحت عنوان" Musculoskeletal Myth" , سیزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه91

- سخنرانی تحت عنوان" ارتباط بین کمردر وگردن درد: سونوگرافی" , سیزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه91

- پوستر تحت عنوان" Disorders of Neck Muscles in Subjects with Non-specific Neck Pain" , سیزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه91

- سخنرانی تحت عنوان" Dry Needling and Myofascial Meridians: A Case Report of Plantar Fasciitis" , چهاردهمين سمينار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه92

- سخنرانی تحت عنوان" توصیه های حرکت درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات مایوفاشیال " , چهاردهمين سمينار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه92

- سخنرانی تحت عنوان" Manual Therapy Approach to Assessment and Treatment of Cervicogenic Headache" , چهاردهمين سمينار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه92

- سخنرانی تحت عنوان" همراهی كمردرد و گردن درد در افراد مبتلا به كمردرد مزمن غیر اختصاصی با و بدون گردن درد و ارتباط با پیامدهای عملکردی" , چهاردهمين سمينار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه92

- پوستر تحت عنوان" بررسی مقایسه ای اندازه عضله ترانسورسوس ابدومینیس و اندازه عضله کوادری سپس در بیماران مبتلا کمردرد مزمن غیراختصاصی از نگاه سونوگرافی" , چهاردهمين سمينار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی تخصصي ستون فقرات , 4 لغايت 5 ديماه92

- سخنرانی تحت عنوان" کاربرد سونوالاستوگرافی در تشخیص اختلالات مایوفاشیال"، دومین سمینار تازه های الکتروتراپی , 19 لغايت 20 دیماه 92

- پانل تحت عنوان" پزشکی قانونی و چالش ها بر سرراه تصمیم گیری بالینی: حدود اختیارات، مسئولیت ها و خطوط قرمز " , بيست و پنجمین كنگره فيزيوتراپي ايران, 17 لغايت 19 ارديبهشت 93

- پوستر تحت عنوان" بررسی یادگیری حرکتی در بیماران مبتلا به سکته مغزی یکطرفه: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته", بيست و پنجمین كنگره فيزيوتراپي ايران, 17 لغايت 19 ارديبهشت 93

- سخنرانی تحت عنوان" نگرشی نوین به سلامت حرکت و غربالگری عملکردی حرکتی در ورزشکاران", بيست و ششمین كنگره فيزيوتراپي ايران, 2 لغايت 4 ارديبهشت 94

- سخنرانی تحت عنوان" Fascial Stretch Therapy", اولین سمینار تازه های فیزیوتراپی ورزشی, 7 لغايت 8 آبان 94

- سخنرانی تحت عنوان" Modern self- management in physical therapy ", بيست و هفتمین كنگره فيزيوتراپي ايران, 15 لغايت 17 ارديبهشت 95

- سخنرانی تحت عنوان" Functional approach in manual Therapy: movement theme and myofascial meridians " , هفدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 8 لغايت 9 ديماه95

- سخنرانی تحت عنوان" Modern self- management in physical therapy ", اولین کنگره بین المللی و بيست و هشتمین كنگره سالیانه فيزيوتراپي ايران, 3 لغايت 5 خرداد 96

- سخنرانی تحت عنوان" Fascial-oriented Therapy " , هجدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 6 لغايت 7 ديماه96

- سخنرانی تحت عنوان" Dual-Task interference: Applications  in physical therapy ", دومین کنگره بین المللی و بيست و نهمین كنگره سالیانه فيزيوتراپي ايران, 19 لغايت 21 ارديبهشت 97

- سخنرانی تحت عنوان" Therapeutic vs. traditional stretching " , نوزدهمين سمينار تخصصي ستون فقرات , 5 لغايت 6 ديماه97

- سخنرانی تحت عنوان" Block periodization and general physical preparation: Towards functional training and movement health  ", سومین کنگره بین المللی و بيست و نهمین كنگره سالیانه فيزيوتراپي ايران, 22 لغايت 24 خرداد 98

- مقاله تحت عنوان " تطابق يا سازگاري عصبي" فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، سال دوم، شماره 6و 7، پاييز و زمستان 80، صفحات 57 الي 62

- مقاله تحت عنوان " حقايقي در مورد بافت همبند براي فيزيوتراپيست‌ها" مجله انجمن فيزيوتراپي ايران ، سال سي‌وششم، شماره 4، زمستان 80، صفحات 9 الي 13

- مقاله تحت عنوان " ارزيابي نقش مكانيسم‌هاي دفاعي ديناميك و استراتژيهاي پاسچرال مفصل مچ پا متعاقب اغتشاش خارجي" مجله حركت، سال اول، شماره 6، مهروآبان 82، صفحات 3 الي 10

 - مقاله تحت عنوان " بيومكانيك عضله چهار سرراني" مجله حركت، سال اول، شماره 6، مهروآبان 82، صفحات 44 الي 50

- مقاله تحت عنوان " نقش تكميلي عقده‌هاي قاعده‌اي در عملكرد تطبيقي مخچه- قسمت اول " مجله حركت، سال دوم، شماره 8، ارديبهشت و خرداد 83، صفحات 6 الي 12

- مقاله تحت عنوان " نقش تكميلي عقده‌هاي قاعده‌اي در عملكرد تطبيقي مخچه- قسمت دوم " مجله حركت، سال سوم، شماره 9، آذر و دي 83، صفحات 9 الي 14

- مقاله تحت عنوان " بررسي تكرارپذيري مقادير زمان تأخيري فعاليت واكنشي عضلات مچ پا در مقابل اغتشاش بيروني ناگهاني در صفحه فرونتال " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره پنجم، شماره 3، پاييز و زمستان 83، صفحات 7 الي 12

- مقاله تحت عنوان " اهداف توانبخشي مبتني بر كنترل حركتي در اختلالات عقده‌هاي قاعده‌اي " مجله تازه‌هاي علوم اعصاب، سال سوم، شماره 10، تابستان 84، صفحات 607 الي 609

- مقاله تحت عنوان " مباني تمرينات تقويتي Core " مجله حركت، ويژه نامه ديماه 85، صفحات 7 الي 16

- مقاله تحت عنوان " بررسي تكرارپذيري مقادير زما نبندي فعاليت واكنشي عضلات مچ پا در مقابل زواياي مختلف اغتشاش بيروني ناگهاني در صفحه مايل " مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ، دوره سيزدهم، شماره 53، زمستان 85، صفحات 15 الي 22

- مقاله تحت عنوان " ترجمه و بومي‌سازي پرسشنامه پی آمد استئوآرتريت و صدمات زانو (KOOS) و بررسي تكرارپذيري نسخه فارسي در ايرانيان مبتلا به استئوآرتريت " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره هشتم، شماره 28، بهار 86، صفحات 42 الي 46

- مقاله تحت عنوان " بررسی مقايسه اي اثر  Taping مچ پا بر روي ثبات پاسچرال دربيماران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا با افراد سالم " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره هشتم، شماره 2، تابستان 86، صفحات 17 الي 23

- مقاله تحت عنوان " بررسي اجمالي اثرات مانيپولاسيون و موبيليزاسيون ستون فقرات " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره هشتم، شماره 2، تابستان 86، صفحات 81 الي 86

- مقاله تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تأثير خستگي موضعي عضلات ديستال وپروگزيمال در صفحه ساژيتال اندام تحتاني بر ميزان وابستگي به بينايي در ثبات پاسچر زنان جوان سالم " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره هشتم، شماره 4، زمستان 86، صفحات 16 الي 21

- مقاله تحت عنوان " مقايسه نيازهاي توجهي كنترل پاسچرال ورزشكاران سالم و ورزشكاران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، جلد 9, شماره 3 و 4 - شماره مسلل: 35 و 36 - پاييز و زمستان 1387 ، صفحات 38 الي 42

- مقاله تحت عنوان " مقايسه نيازهاي توجهي كنترل راه رفتن در ورزشكاران سالم و مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره دهم، شماره 4، زمستان 88، صفحات 40 الي 45

- مقاله تحت عنوان " مقايسه اختصاص توجه در راه رفتن و انجام تکلیف ثانویه شناختی/حرکتی در سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن " فصلنامه علمي پژوهشي سالمند ، سال پنجم شماره هیجدهم، زمستان 89، صفحات 14 الي 19

- مقاله تحت عنوان " مقايسه اثر کينزيوتيپ مچ پا بر روی ثبات پاسچرال در ورزشکاران با و بدون بی ثباتی عملکردی مچ پا " فصلنامه علمي پژوهشي ونداد ، سال اول شماره اول، زمستان 90، صفحات 9 الي 16

- مقاله تحت عنوان " بررسی  تاثير تمرينات كششي ران و مچ پا در بهبود تعادل عملكردي سالمندان " فصلنامه علمي پژوهشي سالمند ، سال هفتم شماره بیست وچهارم، بهار 91

- مقاله تحت عنوان " بررسی  ارتباط انعطاف پذیری ران و مچ پا با کنترل پوسچرال سالمندان " نشریه تخصصی فیزیک درمانی ، سال دوم شماره اول، بهار 91

- مقاله تحت عنوان " مقايسه ترس از درد/حرکت در دردهای عضلانی اسکلتی " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره سیزدهم، شماره 2، بهار 91، صفحات 2 الي 10

- مقاله تحت عنوان " ارزشيابی درونی گروه آموزشی فيزيوتراپی دانشگاه علوم بهزيستی و توان بخشی " نشریه تخصصی فیزیک درمانی ، سال دوم، شماره 2، تابستان، پاییز و زمستان1391

- مقاله تحت عنوان " بررسی نیازهای توجهی کنترل الگوی تنفس و ارتباط آن با پیامدهای متابولیکی تنفس در افراد سالم " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره چهاردهم، شماره 4، 92، صفحات 8 الي 17

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"A 4-week biodex stability exercise program improved ankle musculature onset, peak latency and balance measures in functionally unstable ankles"

مجله Physical Therapy in Sport ، دوره چهاردهم، شماره 4، آگوست 2007، صفحات 117 الي 129

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"Ankle musculature latency measurements to varying angles of sudden external oblique perturbation in normal and functionally unstable ankles"

مجله Medical Journal of the Islamic Republic of Iran  ، دوره بيستم، شماره 4، فوريه 2007، صفحات 166 الي 174

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"Attentional Demands and Postural Control in Athletes With and Without Functional Ankle Instability"

مجله journal of orthopaedic & sports physical therapy ، دوره چهلم، شماره 3، مارس 2010، صفحات 180 الي 187

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS); reliability and validity

in competitive athletes after anterior cruciate ligament reconstruction"

مجله Osteoarthritis and Cartilage، شماره 19، 2011، صفحات 406 الي 411

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"Static and dynamic postural control in competitive athletes

after anterior cruciate ligament reconstruction and controls"

مجله Knee Surgary, Sports Traumatology, Arthroscopy، نوامبر 2011، DOI 10.1007/s00167-011-1806-4

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"The interaction between the location of lower extremity muscle

fatigue and visual condition on unipedal postural stability"

مجله European Journal of Applied Physiology، ژانویه 2012، DOI 10.1007/s00421-012-2330-z

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Intra and Intersession Reliability of a Postural Control Protocol in Athletes with and Without Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Dual-task paradigm "

مجله International Journal of Sport Physical Therapy، دسامبر 2012، جلد هفتم،شماره 6، صفحات 627 الي 636

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Intra and inter-session reliability of postural control in participants with and without non-specific low back pain using the Biodex Balance System."

مجله Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics، فوریه 2013، جلد سی وششم،شماره 2، صفحات 111 الي 118

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Comparison of functional outcome measures after ACL reconstruction in competitive soccer players: A randomized trial"

مجله J Bone and Joint Surgery (Am) ، جولای 2013، جلد نودم،شماره 14، صفحات 1271 الي 1277

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) using self-report and interview-based questionnaires among Persian-speaking elderly adults.; article in press."

مجله Archive of  Gerontology and  Geriatrics ، 2013، جلد پنجاه و هفتم،شماره 3، صفحات 339 الي 344

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Investigating the relation of walking speed changes with the metabolic energy consumption index in traumatic unilateral below knee amputees"

مجله European Journal of Experimental Biology ، 2013، جلد سوم،شماره 3، صفحات 173 الي 177

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" The use of dry needling and myofascial meridians in a case of plantar fasciitis"

مجله Journal of Chiropractic Medicine ، 2014، شماره 13، صفحات 43 الي 48

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" ٍEffect of dual-tasking on dynamic postural control in individuals with and without non-specific low back pain."

مجله Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics، مارس 2014، جلد سی وهفتم، صفحات 170 الي 179

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Reliability of dynamic balance simultaneously with cognitive performance in patients with ACL deficiency and after ACL reconstructions and in healthy controls."

مجله Journal of Knee Surgery, Sports Traumatology and Arthroscopy ، ژوئن 2014، جلد سی وهفتم، صفحات 170 الي 179

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"  Intra-and inter-session reliability of static and dynamic postural control in participants with and without patellofemoral pain syndrome."

مجله Journal of Physiotherapy Canada ، ژوئن 2015، جلد شصت وهفتم، صفحات 248 الي 253

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Effect of dual-tasking on variability of spatiotemporal parameters in subjects with and without anterior cruciate ligament deficiency using linear dynamics."

مجله Journal of Physical Treatments ، ژانویه 2015، جلد چهارم، صفحات 213 الي 220

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Association of ultrasonography findings with pain, range of motion, disability, and pressure pain threshold in subjects with upper trapezius myofascial pain syndrome"

مجله Journal of Physical Treatments ، ژانویه 2015، جلد چهارم، صفحات 221 الي 227

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"  Effect of spinal stabilization exercise on dynamic postural control and visual dependency in subjects with chronic non-specific low back pain "

مجله Journal of Bodywork and Movement Therapies ، آوریل 2016، شماره دوم جلد بیستم، صفحات 441 الي 448

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"  Dual-Tasking effects on dynamic postural stability in athletes with and without anterior cruciate ligament reconstruction "

مجله Journal of Sport Rehabilitation ، دسامبر 2016، شماره چهارم جلد بیست و پنجم، صفحات 324 الي 329

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"  Attention-demand effects on respiration in chronic low back pain patients "

مجله Journal of Bodywork and Movement Therapies ، اکتبر 2017، شماره چهارم جلد بیست و یکم، صفحات 788 الي 793

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"  Reliability of kinematic measures in subjects with anterior cruciate ligament deficiency during dual-task walking "

مجله Journal of Bodywork and Movement Therapies ، اکتبر 2017، شماره چهارم جلد بیست و یکم، صفحات 852 الي 859

 

 

 

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"  Reliability of the upper trapezius muscle and fascia thickness and strain ratio measures by ultrasonography and sonoelastography in participants with myofascial pain syndrome "

مجله Journal of Chiropractic Medicine ، دسامبر 2017، شماره چهارم جلد شانزدهم، صفحات 316 الي 323

- مقاله انگليسي تحت عنوان

"  Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Persian version of COOP/WONCA charts in Persian-speaking Iranians with multiple sclerosis "

مجله Journal of Disability and Rehabilitation ، مارچ 2018، شماره ششم جلد چهلم، صفحات 667 الي 672

- مقاله انگليسي تحت عنوان

" Gait speed is more challenging than cognitive load on the stride-to-stride variability in individuals with anterior cruciate ligament deficiency"

مجله Journal of the Knee ، ژانویه 2019، شماره اول جلد بیست وششم، صفحات 88 الي 96

 

 

7- تحقيقات اجرا شده

- ترجمه آناليز زباني و آزمون طبقه بندي جديد اختلال , ناتواني و معلوليت سازمان بهداشت جهاني، همكار طرح،   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- اطلاعات رايانه‌اي و تجزيه و تحليل آماري طرح توانبخشي مبتني بر جامعه، مجري طرح،  سازمان بهزيستي كشور

مقايسه اثر  Taping Kinesio مچ پا بر روي ثبات پاسچرال در ورزشکاران  با و بدون بی ثباتی عملکردی مچ پا" مجری طرح،   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- طرح پژوهشی " بررسي مقايسه اي نيازهاي توجهي كنترل الگوي تنفس در افراد با و بدون كمردرد غيراختصاصي مزمن " مجری طرح،   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- طرح پژوهشی " بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر پویا در افراد سالم و متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو " مجری طرح، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- طرح پژوهشی " بررسی  تكرار‌پذيري شاخص‌هاي سيستم تعادلي بايودكس در بيماران متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو و افراد سالم در شرايط اعمال تكليف منفرد و دوگانه همراه با دستكاري اطلاعات بينايي " همکار اصلی طرح، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- طرح پژوهشی " بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر پویا در افراد با و بدون  کمردرد غیر اختصاصی مزمن " همکار اصلی طرح، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- طرح پژوهشی " بررسي تأثير تمرينات ثبات دهنده ستون فقرات بر وابستگي به بينايي افراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي " همکار اصلی طرح، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

8- راهنمايي پايان نامه

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتوپدي فني تحت عنوان " بررسي تأثير تغييرات سرعت راه‌رفتن بر مصرف انرژي در افراد داراي قطع زير زانو ناشي از تروما" ، ارديبهشت‌ماه 82

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسي تكرارپذيري و اعتبار نسخه فارسي پرسشنامه پيامد استئوآرتريت زانو و ضايعات زانو در ايراني‌هاي مبتلا به استئوآرتريت" ، ديماه 84

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسي اثر مقايسه‌اي اثر Taping مچ پا بروي ثبات پاسچرال در بيماران مبتلا به بي‌ثباتي عملكردي مچ پا با افراد سالم" ، خردادماه 85

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تأثير خستگي موضعي عضلات ديستال وپروگزيمال اندام تحتاني بر ميزان وابستگي به بينايي در كنترل تعادل ايستاده افراد جوان سالم " ، اسفندماه 85

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تأثير دشواري تكليف كنترل پاسچرال بر ثبات پاسچرال در بيماران مبتلا به بي‌ثباتي عملكردي مچ پا با افراد سالم " ، تيرماه 86

رشته فيزيوتراپي تحت عنوان "بررسی اعتبار افتراقی معيارهای بالينی و آزمايشگاهی عملکرد تعادلی تکليف منفرد و دوگانه در افراد سالمند با و بدون سابقه زمين خوردن " ، بهمن ماه 88

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " توانائی اختصاص  توجه ضمن راه رفتن و انجام تکليف ثانويه شناختی و حرکتی در سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن " ، فروردين ماه 88

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی  تكرار‌پذيري شاخص‌هاي سيستم تعادلي بايودكس در بيماران مبتلا به بي‌ثباتي عملكردي  مچ پا و افراد سالم در شرايط اعمال تكليف منفرد و دوگانه همراه با دستكاري اطلاعات بينايي " فروردين ماه 88

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " اعتبار معیاری آزمونهای تعادل ایستا و پویا، تکلیف دوگانه و عملکردی اندام تحتانی بر اساس سطح ناتوانی پس از جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو " ، اردیبهشت ماه 89

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل الگوي تنفس در افراد با و بدون كمردرد غير اختصاصي مزمن " ، خردادماه 89

رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی  مقایسه­ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر پویا در افراد با وبدون کمردرد غیراختصاصی مزمن " آبان ماه 89

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی  مقایسه­ای نیازهای توجهی کنترل پاسچر پویا در افراد سالم و متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو"

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ترجمه و معادل‌سازي بين فرهنگي نسخه فارسي و ارزيابي تكرارپذيري و اعتبار پرسشنامه WOMAC در ايرانيان مبتلا به استئوآرتروز زانو" آذر ماه 89

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ترجمه ،بومی سازی و ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه FES-I در افراد سالمند فارسی زبان ایرانی " بهمن ماه ماه 89

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسي رابطه اندازه عضلات ثباتي كمر با عضلات ثباتي گردن در بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غیر اختصاصی از نگاه سونوگرافی " اسفندماه ماه 89

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی واکنشهای تعادلی در مقابل اغتشاشات بیرونی پاسچر در شرایط تکلیف دوگانه در ورزشکاران با و بدون آسیب لیگامان متقاطع قدامی" ، اردیبهشت ماه 90

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی واکنش های تعادلی در مقابل اغتشاشات بیرونی پاسچرال در شرایط اعمال تکلیف دوگانه در ورزشکاران سالم با و متعاقب جراحی بازسازی لیگامان متقاطع قدامی زانو " اسفند ماه 90

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر قدرت عضلات فلکسور و اکستانسور زانو، آزمونهای تعادل ایستا و پویا و عملکرد اندام تحتانی در بیماران مبتلا به کندرومالاسی پاتلا" ، تیرماه 91

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسي اعتبار آزمونهاي تعادل ايستا و پويا، تكليف دوگانه و عملكردي اندام تحتاني براي تعيين سطح ناتواني افراد مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا" ، دی ماه 91

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسي رابطه اندازه عضلات ثباتي گردن با اندازه عضلات ثباتي کمر در افراد با و بدون گردن درد مزمن غیر اختصاصی از نگاه اولتراسونوگرافی " تیرماه 92

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ارتباط عملکرد عصبی شناختی و توانایی عملکردی در ورزشکاران با و بدون بی ثباتی عملکرد مچ پا " اسفندماه 92

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی اثر تکلیف دوگانه بر اثر تغییر پذیری پارامترهای راه رفتن در افراد مبتلا به پارگی رباط متقاطع قدامی " ، دیماه 92

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " مقايسه آثار باليني، عملکردي و سونوگرافيک دو روش Dry needling روي نقاط ماشه اي و خطوط مردين در افراد داراي نقاط ماشه اي ميوفاشيـال عضله تراپزيوس فوقاني " ، بهمن ماه 92

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسی ارتباط بین یافته های تصویر برداری ام ار ای با نشانه ها و آزمون های بالینی ،سطح ناتوانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیرون زدگی دیسک کمر " دیماه 93

 

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ارزيابي پايايي و روايي نسخه فارسي نشانگان اضطراب درد در ايرانيان مبتلا به گردن درد مزمن غيراختصاصي" اردیبهشت ماه 94

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " مقايسه ويژگيهاي مورفولوژيک سونوگرافيک عضله و فاشيا در افراد با و بدون سندرم درد مايوفاشيال در مجموعه شانه " اردیبهشت ماه 95

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " بررسي الگوي عدم تعادل عضلاني در افراد مبتلا به کمردرد در زير گروه اکستنشن فعال بر اساس مدل تقسيم‌بندي ساليوان در مقايسه با افراد سالم " تیر ماه 96

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " مقايسه نيازهاي توجهي راه رفتن در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي با اضطراب شديد و خفيف ناشي از درد و افراد سالم " ، تیرماه 96

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ارتباط بين راهبرد هاي مقابله اي و اجراي تکليف کنترل پاسچر در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غير اختصاصي" ، تیرماه 96

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنمای مشترک) مقطع كارشناسي ارشد رشته پرستاری تحت عنوان " تاثير آموزش مراقبت از کمر به روش Back School بر عملکرد شغلي و تعهد کاري کارکنان پرستاري مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي بيمارستان بعثت تهران" مهر ماه96

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنمای مشترک) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ترجمه، بوميسازي و ارزيابي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه سلامت کينگ (KHQ) در خانمهاي ايراني مبتلا به بي‌اختياري ادراري" آذر ماه96

- راهنمايي پايان نامه (استاد مشاور) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ترجمه، بومي سازي و ارزيابي پايايي و روايي نسحه فارسي پرسشنامه LANSS و S-LANSS در بيماران فارسي زبان ايراني مبتلا به درد مزمن" بهمن ماه 96

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ارزيابي اعتبار و تکرارپذيري پرسش‌نامه روشهاي مقابله‌اي (CSQ) در ايرانيان مبتلا به گردن درد مزمن غير اختصاصي" خرداد ماه97

- راهنمايي پايان نامه (استاد راهنما) مقطع دکترای تخصصی رشته فيزيوتراپي تحت عنوان " ارتباط بين راهبرد هاي مقابله اي و اجراي تکليف کنترل پاسچر در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غير اختصاصي" ، تیرماه 96

- راهنمايي پايان نامه مقطع كارشناسي رشته فيزيوتراپي تحت عناوين " توانبخشي ليگامانهاي زانو، اصول درمان ضايعات دست، آسيبهاي زانو و مچ پا در ورزشكاران، مفاهيم واصول درمان با اولتراسوند در فيزيوتراپي، تمرينات زنجيره بسته حركتي، اصول و مقدمات بيومكانيك حركات انسان، روشهاي انرژي عضلاني، ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با گيرنده‌هاي عضلاني و نقش آنها در حس عمقي، بررسي سندرومهاي نقص حركتي با تكيه بر ستون فقرات كمري، تمرين درماني براي ثبات سگمنتال ستون فقرات در كمردرد، تكنيك موزون، سندروم درد پيچيده موضعي، سردرد با منشأ گردني و درمانهاي فيزيوتراپي آن، آشنايي با برخي رويكردهاي نوين درمانهاي دستي، حفظ تعادل، انعطاف پذيري و ثبات بدن، بررسي تأثير حمايت كنندة مچ پا روي شاخصهاي تعادلي پويا با استفاده از سيستم تعادلي بايودكس، تمرينات عملكردي ناحيه شكمي، Whiplash: مفاهيم، سازوكار و فيزيوتراپي آن ، تمهيدات فيزيوتراپي در بيماران مبتلا به بي‌ثباتي عملكردي مچ پا " ، از سال 72 تاكنون

9- شركت در مجامع علمي :

- شركت در دوره بازآموزي پيشرفته دستگاه‌هاي الكتروتراپي با فركانس كم و متوسط شركت Enraf Nonius ، 13 لغايت30  دسامبر 1992، هلند

- شركت در كارگاه روشهاي تدريس و ارزشيابي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 19 مردادماه 1374

- شركت در كارگاه روش تحقيق، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 14 لغايت 19تيرماه 1376

- شركت در دوره بازآموزي پيشرفته درمانهاي دستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 18 لغايت 23 مردادماه 1376

- شركت در دوره بازآموزي مقدماتي درمانهاي دستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 18 لغايت 23 مردادماه 1376

- شركت در دوره بازآموزي پيشرفته درمانهاي دستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، اول اسفند 77 لغايت 25 خردادماه 1377

- شركت در دوره بازآموزي پيشرفته Craniosacral Therapy، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،27 لغايت 29 ارديبهشت ماه 1379

- شركت در دوره بازآموزي پيشرفته TMJ Manual Therapy، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،15 تير ماه 1379

- شركت در كارگاه علمي Neurorehabilitation ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 4 لغايت6  آبانماه 82

- شركت در دوره بازآموزي پيشرفته موبيليزاسيون بافت نرم، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 4 آذرماه 82

- شركت در دوره بازآموزي پيشرفته ماساژ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 2 لغايت 4 آذرماه 83

- شركت در دوره های بازآموزي پيشرفته درمانهاي دستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، از سال 91 تا کنون

- شركت در كارگاه مقدماتي آشنايي با تحقيقات كيفي در علوم پزشكي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 11 لغايت 13 اسفندماه 83

- شركت در كارگاه علمي Spinal Cord Injury Rehabilitation ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 10 شهريورماه 84

- شركت در كارگاه اطلاع‌رساني ارتقاء، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، 30 آذرماه 84

- شركت در ششمين همايش علمي ساليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران، 14 لغايت 15 مهرماه 85

- شركت در هيجدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران , 18 لغايت 20 ارديبهشت 86

-دريافت لوح تقدير به مناسبت ابداع دستگاه شبيه‌سازي مكانيكي پيچ خوردگي مفصل مچ پا , 2 ارديبهشت 86

 

 

 

   دانلود فایل : akhbari.pdf           حجم فایل 331 KB
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی