صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي 
اعضاي هيات علمي
 

 

دکتر بهنام اخباری
(به افتخار بازنشستگی نایل آمدند)

استاد

 رشته تخصصیفیزیوتراپی

پست الکترونیک: akhbari@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect: https://connect.uswr.ac.ir/dr-akhbari 
 
 
دکتر محسن امیری (به افتخار بازنشستگی نایل آمدند)

دانشیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک:                                     . اطلاعات تکمیلی


 دکتر یحیی سخنگویی (به افتخار بازنشستگی نایل آمدند)

 استادیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک:                         . اطلاعات تکمیلی

 


 

دکتر حسن شاکری

دانشیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: hassanshakeri@uswr.ac.ir.  اطلاعات تکمیلی.

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-shakeri


دکتر مهیار صلواتی 
(به افتخار بازنشستگی نایل آمدند)

استاد

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: mahyarsalavati@uswr.ac.ir . اطلاعات تکمیلی

 

 


 
دکتر ایرج عبداللهی

دانشیار - مدیر گروه

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: ir.abdollahi@uswr.ac.ir                      . اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect: https://connect.uswr.ac.ir/dr-abdolahi  
دکتر امیرمسعود عرب لودریچه

استاد

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

  پست الکترونیکی : arabloo_masoud@hotmail.com            اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect: https://connect.uswr.ac.ir/dr-arab 

دکتر نورالدین کریمی

دانشیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: karimi@uswr.ac.ir               اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-karimiدکتر امیرحسین کهلایی

دانشیار

رشته تخصصی: فیزوتراپی

 پست الکترونیکی : kahlaee@uswr.ac.ir       اطلاعات تکمیلی  

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-kahlaee 

دکتر محمدعلی محسنی بندپی

استاد

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک:  Mohseni_Bandpei@yahoo.com                   اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-mohseni 

دکتر افسون نودهی مقدم 
(به افتخار بازنشستگی نایل آمدند)

دانشیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: Afsoonnodehi@yahoo.com                      اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-nodehi


 


 

دکتر فرهاد آزادی

استادیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: fa_azadi@yahoo.com     اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-azadi


 


دکتر حمید ابوالحسنی
(به افتخار بازنشستگی نایل آمدند)

استادیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: hamid.abolhasani@yahoo.com    اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-abolhasaniدکتر زهرا مصلی نژاد

استادیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک: zmosallanezhad@yahoo.com        اطلاعات تکمیلی

Adobe Connect:https://connect.uswr.ac.ir/dr-mosallanezhad

 

 دکتر ناهید رحمانی

استادیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک:  

nahrah2005@yahoo.com      اطلاعات تکمیلی

https://connect.uswr.ac.ir/dr-rahmani/

 

دکتر سمیه محمدی

استادیار

رشته تخصصی: فیزیوتراپی

پست الکترونیک:  

somayeh.mohamadi@ymail.com      اطلاعات تکمیلی

https://connect.uswr.ac.ir/dr-smohammadi/

 

 

 

دکتر محمدحسن آذرسا

استادیار

رشته تخصصی: مهندسی پزشکی (گرایش رباتیک پزشکی)

پست الکترونیک:   mo.azarsa@uswr.ac.ir

   اطلاعات تکمیلی

 


 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی