Bachelor students; Entry year 2012

1-      Abolghasem Ghadir

2-      Ahmad Pourhasanali De-Nima

3-      Jinu Almasi

4-      Mahdieh sadat Aminfarkhani

5-      Amirhossein Bour

6-      Shekoufeh Biat

7-      Negin Pour-reza

8-      Samereh Pirabasi

9-      Saman Chamani

10-   Hanieh Habibi

11-   Arash Haghighi

12-   Sahar Heidari

13-   Momene Khalatbari Limaki

14-   Donya Davoudi

15-   Shima Rajaie nejad

16-   Keyvan Sepordeh-Khorram

17-   Taraneh Shah-Mahmoudi

18-   Zahra Shahi

19-   Fatemeh Shirzadi-Kandi

20-   Seyed Mohamad Amin Saneie

21-   Shaghayegh Sadat Ghazavi

22-   Mostafa Ghamari

23-   Ghazaleh Katebi

24-   Pegah Kashfi- Ardehjan

25-   Zahra Makhtoumi

26-   Ensieh Nazari-Monfared