123
جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
کارشناسی
 

 

مراکز کارورزی روزهای زوج شروع: 12/11/98   لغایت 28/12/98(نیمسال دوم 99-98)

روتیشن اول

اسما

آقای دکتر مختاری نیا

رفیده  

آقای دکتر کهلایی

نظام مافی

آقای دکترنقی خانی   

بیمارستان 501 ارتش خانم دکتر سلیمانی 

 بیمارستان بعثت ارتش خانم دکتر هاشمی راد

 

 

 

 

محمد رضا جاسمی

مرتضی محمدی ملکی

فاطمه سادات علیزاده

 پریسا نظر بیگی

فاطمه سالمی

پرستو جباری

فاطمه زرقانی

حیدر دیاب

فاطمه سرمدی

زهرا امیری نسب

الهه والی

امیر محمد بداغی

مهدی ایزدی

فاطمه مفاخری

رضا ابرام

آزاده سادات میر طالب

نیکا ضرابی

مونا کمالی

 

غلامرضا علی جانی

 

 

 سیلوانا دهقان

محمد رضا توکلی

یگانه مافی ( ارشد)

فاطمه  نور محمدی

(ارشد)

 

ایمان صفری ( ارشد)

 

مراکز کارورزی روزهای فرد شروع: 12/11/98   لغایت 28/12/98(نیمسال دوم 99-98)

روتیشن اول

مرکز اسما

خانم دکتر مصلی نژاد  

شیرخوارگاه آمنه

خانم فاطمه کریمی

بیمارستان رفیده  

خانم دکتر نودهی

 نظام مافی

آقای دکتر ابوالحسنی

بیمارستان 501 ارتش آقای دکتر آزادی 

بیمارستان بعثت ارتش آقای ادیب 

 

بیمارستان شفا

آقای پاک قلب  

 

بیمارستان فیروزگر

خانم دکتر محمدی 

مرکز ام اس

آقای راد مهر 

 

 ماهرخ طاهری

پریا ناجی

نرگس چاره ساز

نگین جلیلی

حمیدرضا نعمتی

مریم حیدری

زهرا شوقی

سیلوانا دهقان  

 

معصومه احسنی

فرنام عمادیان

طاهره حیدری

عارفه مهر علی

غلامرضا علی جانی

 

عیس قربانی

مهسا سیاحی

مرتضی تهرانی

منیره برخوردار

مهدی رحمانپور

 

رضا ابرام

فاطمه زرقانی

زهرا امیری نسب

فاطمه سالمی

 

الهه والی

 امیر محمد بداغی

مهدی ایزدی

فاطمه مفاخری

 

 محمد رضا جاسمی

آزاده سادات میر طالب

نیکا ضرابی

مونا کمالی

 فاطمه ساد ات علیزاده

 مرتضی محمدی ملکی

پریسا نظر بیگی

فاطمه سرمدی

پرستوجباری

 

سوگند  شادمان

فاطمه محمودی

علی قیاسی

مهرین رنجکش

فرهاد نامدار

 

 

فاطمه ینی یول ( ارشد)

 

امیر محمد ربیعی (ارشد)

علی بیگ محمدی

محمد سلمانیان

حیدر دیاب  

مطهره ابراهیمی

مهدیه آزادواری 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی