123
پنج شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٨
دکترا
 

 

 

 

مراکز کارورزی دکترا ترم 4 شروع: 13/11/97 خاتمه:31/1/98(نیمسال دوم 98-97)

روتیشن اول

بیمارستان رفیده

دکتر کهلایی

روزهای زوج

مرکزاسما

 دکتر رهنما

روزهای زوج

مرکز نظام مافی

دکتر آزادی

روزهای زوج

بیمارستان بعثت ارتش

روزهای فرد

کهریزک

 

روزهای فرد

سوده زندی

 

مهدی سلیمی

 

معصومه ابراهیم زاده

 

سید مهدی اخروی

 

سروش حسنکی پور

 

 

 

مراکز کارورزی دکترا ترم 2 شروع: 13/11/97 خاتمه:31/1/98(نیمسال دوم 98-97)

روتیشن اول

بیمارستان رفیده

دکتر نودهی

روزهای فرد

مرکز نظام مافی

 دکترابوالحسنی

روزهای فرد

مرکزاسما

دکتر مصلی نژاد

روزهای فرد

 

بیمارستان 501 ارتش

 

روزهای فرد

سید مهدی حسینی

فاطمه قاسمی

 

محسن شمس

غزال هاشمی

 ایمان کمالی حکیم

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی