123
پنج شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٨
کارشناسی
 

 

مراکز کارورزی روزهای زوج شروع: 30/6/98   لغایت 32/8/98 (نیمسال اول 99-98)

روتیشن اول

اسما

آقای دکتر مختاری نیا

رفیده  

آقای دکتر کهلایی

نظام مافی

آقای دکترنقی خانی   

بیمارستان 501 ارتش خانم دکتر سلیمانی  

 بیمارستان بعثت ارتش خانم دکتر هاشمی راد

بیمارستان رسول

آقای دکتر امیری  

 

رضا ابرام

پرستو جباری 

حیدر دیاب

نیکا ضرابی

مرتضی محمدی

پریسا نظر بیگی

 

زهرا امیری

فاطمه زرقانی

فاطمه سالمی

محمد رضا جاسمی

 

امیر محمد بداغی

فاطمه مفاخری

الهه والی

مهدی ایزدی

 

مونا کمالی

آزاده میر طالب  

 

سمانه اسماعیلی - (ارشد)

نعیمه علیمردانی

( ارشد )

 

 

مژگان امیری

( ارشد )

علی الهق

( ارشد )

 

فرزانه مرادی

( ارشد )

فاطمه ینی یول

( ارشد )

 

مراکز کارورزی روزهای فرد شروع: 30/6/98   لغایت 23/8/98 (نیمسال اول 99-98)

روتیشن اول

مرکز اسما

خانم دکتر مصلی نژاد  

بیمارستان رفیده  

خانم دکتر نودهی

 نظام مافی

آقای دکتر ابوالحسنی

بیمارستان 501 ارتش آقای دکتر آزادی 

بیمارستان بعثت ارتش آقای ادیب 

 

بیمارستان شفا

آقای پاک قلب  

 

بیمارستان فیروزگر

خانم دکتر محمدی 

مرکز ام اس

آقای راد مهر 

مطهره ابراهیمی

مهدیه آزادواری

علی بیگ محمدی

محمد سلمانیان 

فاطمه سرمدی

فاطمه سادات علیزاده

مهرین رنجکش

سوگند شادمان

 علی قیاسی

فرهاد نامدار

انسیه محمودی  

 حمید رضا نعمتی

نگین جلیلی

نرگس چاره ساز

ماهرخ طاهری

پریا ناجی

امیر محمد بداغی

فاطمه مفاخری

الهه والی

مهدی ایزدی

 

زهرا امیری

فاطمه زرقانی

فاطمه سالمی

محمد رضا جاسمی

 

زهرا شوقی

معصومه احسنی

فرنام عمادیان

طاهره حیدری

عارفه مهر علی

کوثر محمد

مونا کمالی

آزاده میر طالب

نیکا ضرابی

حیدر دیاب

رضا ابرام

پرستو جباری

مرتضی محمدی

پریسا نظر بیگی  

 مریم حیدری

مهسا سیاحی

عیسی قربانی

فاطمه حماده

مرتضی تهرانی

منیره برخوردار

 

فاطمه محمودوند  

( ارشد )

اویس رضایی

( ارشد )

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی