123
سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩
برنامه کلاسی هفتگی
 

800x600

 بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته فيزيوتراپي      

سال ورودي  1396  (دوره) ترم 2نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

فیزیولوژی در آسیب های ورزشی (136014)

دکتر کهلایی

گروه

2

-

-

فیزیولوژی در آسیب های ورزشی (136014)

دکتر مصلی نژاد

گروه

2

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

الکتروفیزیولوژی (136005)

دکتر محسنی

گروه

2

-

-

فیزیولوژی پیشرفته اعصاب و عضلات (136045)

دکتر شاکری دکتر عرب

گروه  

2

-

-

سیستمهای اطلاع رسانی(136004)

دکتر رهگذر

اتاق کامپیوتر

 

5/0

5/0

-

فارماکولوژی در توان بخشی (136021)

دکتر ضرابی

گروه

2

-

-

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           9واحد

                      تعداد دانشجو    6   نفر * استاد راهنما : دکتر رهنما

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا  رشته فيزيوتراپي     

سال ورودي1395( دوره) ترم 4  نيمسال دوم تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

(136012)

-

24

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                            واحد                       

                   تعداد دانشجو  4   نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي    

سال ورودي  1396  ( دوره24) ترم 2  نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

کنترل حرکت (133187)

دکتراخباری-دکتر عبداللهی

 

کلاس 104

2

-

-

13-10 (133170)

الکترو نورومیوگرافی

دکتر عبداللهی- دکترلونی

گروه

-

3

-

درمانهای دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات(133185)

دکتر مصلی نژاد، واحد عملی خواهران

گروه

-

1

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 (133177)

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فیزیوتراپی

دکتر عرب-دکتررهنما  

گروه

-

1

-

سیستمهای اطلاع رسانی پزشكي (133141)

دکتربیگلریان 

اتاق کامپیوتر

5/

5/

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

فیزیولوژی تمرین (133190)

دکتر نودهی

کلاس 205

2

-

-

درمانهای دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات(133185)

دکتر اخباری     

کلاس 205

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :           استاد راهنما :دکتر ابوالحسنی روزانه  دکتر عبداللهی بین الملل                                                                                                                                            12واحد

                       تعداد دانشجو 12  نفر

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي     

سال ورودي   1395  ( دوره23) ترم 4  نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

پایان نامه (133181)

-

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           6واحد

                     تعداد دانشجو  12   نفر

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1395  ( دوره24 )ترم 4  نيمسال دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (999909) خانمها گروه1

حاج آقا هاشمی  کلاس 401

2

-

-

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (999909) آقایان گروه2

حاج آقا  کلاس 403

2

-

-

بیماریهای رماتیسمی و پوستی(132367)

                        دکتر خراسانی

کلاس 102

1

1

-

 

 

 

 

تشریح سطحی بدن(132363) خانمها

خانم زیرک    موزه آناتومی

1

1

-

يكشنبه

 

ارتوپدی (132368)

دکتر محسنی

کلاس 201

2

-

-

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی عروقی تنفسی(132371)

دکتر آزادی     کلاس 201

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

ژنتیک(132137)

خانم  سوسن آبادی  

 کلاس 104

1

-

-

تمرین درمانی2(روشهای اختصاصی)(132380)

دکتر نودهی مقدم(نظری + عملی خواهران)    کلاس 201

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

11-8 (132386)

ارزشیابی دستگاه عضلانی

دکتر کهلایی(کل واحد نطری+ عملی برادران)

   کلاس 302

2

1

-

13-11 (132363)

تشریح سطحی آقایان

آقای نقی خانی     موزه آناتومی

1

1

-

ارزشیابی دستگاه عضلانی (132386)

دکتر رهنما(عملی خواهران)

گروه

-

1

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

بیماریهای مغز اعصاب(132365)

دکتر شاهرخی 

کلاس 102

2

-

-

تمرین درمانی2(روشهای اختصاصی)(132380)

عملی برادران  دکتر کریمی

گروه

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                تعداد دانشجو 20 نفر * استاد راهنما : دکتر مصلی نژاد                                                                                                                                                                                                                      20  واحد

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته فيزيوتراپي

سال ورودي  1394 ( دوره 23) ترم 6  نيمسال دوم تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی(132373)

دکتر شاکری

کلاس 201

2

-

-

تفسیر موضوعی قرآن  (999907)گروه 1 خانمها

حاج آقا سلیمانی

کلاس 402

2

-

-

تفسیر موضوعی قرآن آقایان (999907)گروه2

حاج آقا سلیمانی

کلاس 403

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انقلاب اسلامی ایران خانمها(999908) گروه 1

حاج آقا کرمی

کلاس 401

2

-

-

انقلاب اسلامی ایران آقایان(999908) گروه 2

حاج آقا کرمی

کلاس 402

2

-

-

دوشنبه

 

 

 

 

 

وسایل کمکی و اندام مصنوعی (ارتزو پروتز) (132385)

دکتر رهنما دکتر ابوالحسنی

کلاس 202

1

1

-

فوق برنامه                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای روماتیسمی و پوستی (3)(132391)

 

 

-

-

2

 

 

 

 

تربیت بدنی (2)خانم ها (999906) گروه 8

خانم رستادمهر سالن تربیت بدنی

-

1

-

چهارشنبه

 

تمرین  درمانی(4)فلج نیمه بدن(132381)

دکتر عبداللهی

کلاس 201

1

1

-

روان پزشکی(132313)

دکتر باطنی   

کلاس 102

2

-

-

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)(132375)

دکتر مصلی نژاد

کلاس 201

2

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی (4)(132392)

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

     توضيحات :             تعداد دانشجو  23 نفر                                                                                                                                                                                                                                                            19 واحد

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1396  ( دوره 25) ترم 2 نيمسال دوم تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

اخلاق اسلامی (خانمها)(999910) گروه 1

حاج آقاطاهری   

کلاس 402

2

-

-

13-10(132358)

فیزیولوژی عصب و عضله

دکتر آذری

کلاس 302

3

-

-

آسیب شناسی (132130)

خانم موسوی

کلاس 302

2

-

-

اخلاق اسلامی (آقایان)(999910) گروه 2

حاج آقاکرمی

کلاس 403

2

-

-

يكشنبه

 

 

اندیشه اسلامی (1) (999903) آقایان  گروه 2

دکتر پناهنده

 کلاس 402

2

-

-

اندیشه اسلامی (1) (999903) خانم ها گروه 1

دکتر پناهنده

 کلاس 401

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ها )(132378)

دکتر کهلایی

کلاس 201

2

-

-

13-10(999902)

زبان عمومی  گروه 4

دکتر کهلایی

کلاس 200

3

-

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

تشریح اندام تحتانی(132361)

دکتر سلیمانی

کلاس 201

1

1

-

الکتروتراپی (1)(عوامل )

(132383)

دکتر کریمی واحد نظری +عملی دکتر مصلی نژاد

کلاس 303

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

تشریح اندام فوقانی(132360)

دکتر سلیمانی

موزه آناتومی

 

1

1

-

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ها )(132378)

دکتر اخباری

کلاس 103

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات : تعداد دانشجو    28 نفر                            *استاد راهنما : دکتر شاکری                                                                                                                                                                                    20واحد

       

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1393  ( دوره 22) ترم 8  نيمسال  دوم  تحصيلي 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

13-8

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) (132397)

-

-

2

 

 

 

 

اندیشه اسلامی (2)(آقایان گروه 2(999904)

حاج آقا نایئجی

کلاس 402

2

-

-

يكشنبه

 

13-8

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(2) (132398)

 

-

-

2

 

 

 

 

فرهنگ تمدن اسلام وایران آقایان گروه 2 (999912)

دکتر موسوی    کلاس200

2

-

-

دوشنبه

13-8

کارآموزی در عرصه مستقل (1) (132399)

 

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

13-8

کارآموزی در عرصه  مستقل (2) (1323400)

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :  استاد راهنما :دکت رهنما                                                                                                                                                                                                                                                                                       8واحد       

 تعداد دانشجو    29   نفر                                                                                                                                                                                          

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی