123
شنبه ٣١ تير ١٣٩٦
برنامه کلاسی هفتگی
 

                                                 

 بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا رشته فيزيوتراپي      

سال ورودي  1395  (دوره) ترم 2نيمسال دوم  تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

فیزیولوژی در آسیب های ورزشی (136014)

دکتر مصلی نژاد

گروه

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

سیستمهای اطلاع رسانی(136004)

دکتر بخشی

اتاق کامپیوتر

 

5/0

5/0

-

الکتروفیزیولوژی (136005)

دکتر محسنی

گروه

2

-

-

فیزیولوژی پیشرفته اعصاب و عضلات (136045)

دکتر شاکری دکتر عرب

گروه  

2

-

-

فارماکولوژی در توان بخشی (136021)

دکتر ضرابی

گروه

2

-

-

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           9واحد

                      تعداد دانشجو    5   نفر

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان دكترا  رشته فيزيوتراپي     

سال ورودي1394( دوره) ترم 3  نيمسال دوم تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                 

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

سیستمهای اطلاع رسانی(136004)

دکتر بخشی

اتاق کامپیوتر

 

5/0

5/0

-

13-10

درمانهای دستی (136023)

دکتر عرب دکتر مصلی نژاد واحد عملی خانمها

گروه

1

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-14

آنالیز سیستم های حرکتی (136002)

دکتر صلواتی

گروه

3

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

13-10

درمانهای دستی (136023)

دکتر عرب واحد نظری دکتر کریمی واحد عملی

گروه

1

2

-

بیومکانیک بافت(136022)

دکتراستکی

گروه

2

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                            9واحد                     

                   تعداد دانشجو  4   نفر

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي    

سال ورودي  1395  ( دوره23) ترم 2  نيمسال دوم  تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

کنترل حرکت (133187)

دکتراخباری

کلاس 103

75/

-

-

فیزیولوژی تمرین (133190)

دکتر نودهی

کلاس 103

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

سیستمهای اطلاع رسانی پزشكي (133141)

دکتربیگلریان  

کلاس 202

5/

5/

-

درمانهای دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات(133185)

دکتر مصلی نژاد، واحد عملی خواهران

گروه

-

1

-

 

 

 

 

دوشنبه

درمانهای دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات(133185)

دکتر اخباری     

کلاس 301

1

1

-

13-11 (133177)

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فیزیوتراپی

دکتر عرب-دکتر امیری

گروه

-

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

کنترل حرکت (133187)

دکترعبداللهی

کلاس 103

25/1

-

-

 

 

 

 

16-13 (133170)

الکترو نورومیوگرافی

دکتر عبداللهی- دکترلونی

گروه

-

3

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                           12واحد

                       تعداد دانشجو 12  نفر

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي     

سال ورودي   1394  ( دوره23) ترم 4  نيمسال دوم  تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

پایان نامه (133181)

-

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6واحد

                     تعداد دانشجو  12   نفر

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1394  ( دوره23 )ترم 4  نيمسال دوم  تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (999909) خانمها گروه1

حاج آقا ملکی  کلاس 403

2

-

-

بیماریهای رماتیسمی و پوستی(132367)

                        دکتر خراسانی

کلاس 201

1

1

-

اندیشه اسلامی (2) آقایان(999904)گروه 2

حاج اکبری  کلاس 403

2

-

-

اندیشه اسلامی (2)

خانم ها (999904) گروه 1

حاج  اکبری      کلاس 401

2

-

-

يكشنبه

 

ارتوپدی (132368)

دکتر محسنی

کلاس 201

2

-

-

13-10 (132386)

ارزشیابی دستگاه عضلانی

دکتر کهلایی(کل واحد نطری+ عملی برادران)

   کلاس 201

2

1

-

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی عروقی تنفسی(132371)

دکتر آزادی     کلاس 104

1

1

-

 

 

 

 

دوشنبه

ارتوپدی (132368)

دکتر رحمانی

کلاس 201

2

-

-

تمرین درمانی2(روشهای اختصاصی)(132380)

دکتر نودهی مقدم(نظری + عملی خواهران)    کلاس 201

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

ارزشیابی دستگاه عضلانی (132386)

دکتر رهنما(عملی خواهران)

گروه

-

1

-

تمرین درمانی2(روشهای اختصاصی)(132380)

عملی برادران  دکتر کریمی

گروه

-

1

-

تشریح سطحی (132363)آقایان

آقای نقی خانی     موزه آناتومی

1

1

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

بیماریهای مغز اعصاب(132365)

دکتر شاهرخی 

کلاس 104

2

-

-

تشریح سطحی بدن(132363) خانمها

خانم زیرک    موزه آناتومی

1

1

-

ژنتیک(132137)

خانم تقی زاده

 کلاس 104

1

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                تعداد دانشجو 22 نفر                                                                                                                                                                                                                           20  واحد

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته فيزيوتراپي

سال ورودي  1393 ( دوره 22) ترم 6  نيمسال دوم تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

کارآموزی در عرصه بیماریهای روماتیسمی و پوستی (3)(132391)

 

-

-

2

انقلاب اسلامی ایران خانمها(999908) گروه 1

حاج آقا کرمی

کلاس 402

2

-

-

انقلاب اسلامی ایران آقایان(999908) گروه 2

حاج آقا کرمی

کلاس 402

2

-

-

يكشنبه

 

 

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن  (999907)گروه 1 خانمها

حاج آقا بهرامی

کلاس 402

2

-

-

تمرین  درمانی(4)فلج نیمه بدن(132381)

دکتر عبداللهی

کلاس 201

1

1

-

تفسیر موضوعی قرآن آقایان (999907)گروه2

حاج آقا بهرامی

کلاس 403

2

-

-

دوشنبه

کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی (4)(132392)

-

-

2

فوق برنامه                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

روان پزشکی(132313)

دکتر بنت الهدی موسوی  

کلاس 202

2

-

-

فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی(132373)

دکتر شاکری

کلاس 202

2

-

-

وسایل کمکی و اندام مصنوعی (ارتزو پروتز) (132385)

دکتر رهنما دکتر ابوالحسنی

کلاس 201

1

1

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

کارآموزی در عرصه بیماریهای روماتیسمی و پوستی (3)(132391)

-

-

2

کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی (4)(132392)

-

-

2

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2)(132375)

دکتر مصلی نژاد

کلاس 201

2

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

     توضيحات :             تعداد دانشجو  23 نفر                                                                                                                                                                                                                                                            18 واحد

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1395  ( دوره 24) ترم 2 نيمسال دوم تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

اخلاق اسلامی (آقایان)(999910) گروه 2

حاج آقامعتمدی

کلاس 402

2

-

-

1(122378)

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ها )

دکتر امیری

کلاس 104

2

-

-

اخلاق اسلامی (خانمها)(999910) گروه 3

حاج آقا معتمدی

کلاس 401

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

تشریح اندام فوقانی(122360)

دکتر سلیمانی

موزه آناتومی

 

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

تشریح اندام تحتانی(122361)

دکتر سلیمانی

موزه آناتومی

1

1

-

الکتروتراپی (1)(عوامل )

(122383)

دکتر کریمی واحد نظری +عملی دکتر مصلی نژاد

کلاس 104

1

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

11-8(999902)

زبان عمومی  گروه 4

دکتر کهلایی

کلاس 302

3

-

-

13-11

آسیب شناسی (122130)

خانم موسوی

کلاس 302

2

-

-

اندیشه اسلامی (1) (999903) آقایان  گروه 2

حاج آقامعتمدی

 کلاس 402

2

-

-

اندیشه اسلامی (1) (999903) خانم ها گروه 1

حاج آقا اکبری

 کلاس 204

2

-

-

چهارشنبه

 

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ها )(122378)

دکتر اخباری

کلاس 202

2

-

-

13-10(122358)

فیزیولوژی عصب و عضله

دکتر آذری

کلاس 302

3

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات : تعداد دانشجو    21 نفر                                                                                                                                                                                                                                             20واحد

       

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي  رشته فيزيوتراپي

سال ورودي   1392  ( دوره 21) ترم 8  نيمسال  دوم  تحصيلي 96-95

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

13-8

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(1) (132397)

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

13-8

کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب(2) (132393)

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

13-8

کارآموزی در عرصه مستقل (1) (132399)

 

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

13-8

کارآموزی در عرصه  مستقل (2) (1323400)

 

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                               8واحد       

 تعداد دانشجو    21   نفر                                                                                                                                                                                          

                       

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی