123
دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
مقالات
 

دکتر بهنام اخباری:

 1. مقاله تحت عنوان " تطابق يا سازگاري عصبي" فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، سال دوم، شماره 6و 7، پاييز و زمستان 80، صفحات 57 الي 62
 2. مقاله تحت عنوان " حقايقي در مورد بافت همبند براي فيزيوتراپيست‌ها" مجله انجمن فيزيوتراپي ايران ، سال سي‌وششم، شماره 4، زمستان 80، صفحات 9 الي 13
 3. مقاله تحت عنوان " ارزيابي نقش مكانيسم‌هاي دفاعي ديناميك و استراتژيهاي پاسچرال مفصل مچ پا متعاقب اغتشاش خارجي" مجله حركت، سال اول، شماره 6، مهروآبان 82، صفحات 3 الي 10
 4. مقاله تحت عنوان " بيومكانيك عضله چهار سرراني" مجله حركت، سال اول، شماره 6، مهروآبان 82، صفحات 44 الي 50
 5. مقاله تحت عنوان " نقش تكميلي عقده‌هاي قاعده‌اي در عملكرد تطبيقي مخچه- قسمت اول " مجله حركت، سال دوم، شماره 8، ارديبهشت و خرداد 83، صفحات 6 الي 12
 6. مقاله تحت عنوان " نقش تكميلي عقده‌هاي قاعده‌اي در عملكرد تطبيقي مخچه- قسمت دوم " مجله حركت، سال سوم، شماره 9، آذر و دي 83، صفحات 9 الي 14
 7. مقاله تحت عنوان " بررسي تكرارپذيري مقادير زمان تأخيري فعاليت واكنشي عضلات مچ پا در مقابل اغتشاش بيروني ناگهاني در صفحه فرونتال " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره پنجم، شماره 3، پاييز و زمستان 83، صفحات 7 الي 12
 8. مقاله تحت عنوان " اهداف توانبخشي مبتني بر كنترل حركتي در اختلالات عقده‌هاي قاعده‌اي " مجله تازه‌هاي علوم اعصاب، سال سوم، شماره 10، تابستان 84، صفحات 607 الي 609
 9. مقاله تحت عنوان " مباني تمرينات تقويتي Core " مجله حركت، ويژه نامه ديماه 85، صفحات 7 الي 16
 10. مقاله تحت عنوان " بررسي تكرارپذيري مقادير زما نبندي فعاليت واكنشي عضلات مچ پا در مقابل زواياي مختلف اغتشاش بيروني ناگهاني در صفحه مايل " مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ، دوره سيزدهم، شماره 53، زمستان 85، صفحات 15 الي 22
 11. مقاله تحت عنوان " ترجمه و بومي‌سازي پرسشنامه پی آمد استئوآرتريت و صدمات زانو (KOOS) و بررسي تكرارپذيري نسخه فارسي در ايرانيان مبتلا به استئوآرتريت " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره هشتم، شماره 28، بهار 86، صفحات 42 الي 46
 12. مقاله تحت عنوان " بررسی مقايسه اي اثر  Taping مچ پا بر روي ثبات پاسچرال دربيماران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا با افراد سالم " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره هشتم، شماره 2، تابستان 86، صفحات 17 الي 23
 13. مقاله تحت عنوان " بررسي اجمالي اثرات مانيپولاسيون و موبيليزاسيون ستون فقرات " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره هشتم، شماره 2، تابستان 86، صفحات 81 الي86
 14. مقاله تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تأثير خستگي موضعي عضلات ديستال وپروگزيمال در صفحه ساژيتال اندام تحتاني بر ميزان وابستگي به بينايي در ثبات پاسچر زنان جوان سالم " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره هشتم، شماره 4، زمستان 86، صفحات 16 الي 21
 15. مقاله تحت عنوان " مقايسه نيازهاي توجهي كنترل پاسچرال ورزشكاران سالم و ورزشكاران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، جلد 9, شماره 3 و 4 - شماره مسلل: 35 و 36 - پاييز و زمستان 1387 ، صفحات 38 الي 42
 16. مقاله تحت عنوان " مقايسه نيازهاي توجهي كنترل راه رفتن در ورزشكاران سالم و مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا " فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، دوره دهم، شماره 4، زمستان 88، صفحات 40 الي 45
 17. "A 4-week biodex stability exercise program improved ankle musculature onset, peak latency and balance measures in functionally unstable ankles"

     مجله Physical Therapy in Sport ، دوره چهاردهم، شماره 4، آگوست 2007، صفحات 117 الي 129

     "Ankle musculature latency measurements to varying angles of sudden external oblique perturbation in normal and functionally.18        unstable ankles"  

   مجله Medical Journal of the Islamic Republic of Iran  ، دوره بيستم، شماره 4، فوريه 2007، صفحات 166 الي 174

 

     19.  "Attentional Demands and PosturalControl in Athletes With and Without Functional Ankle Instability"

         مجله journal of orthopaedic & sports physical therapy ، دوره چهلم، شماره 3، مارس 2010، صفحات 180 الي 187

 

  دکتر حسن شاکری:

 1.   فرهاد آزادی، محمد پرنیان پور، حسن شاکری، انوشیروان کاظم نژاد، احمد علی اکبری کامرانی، امیر مسعود عرب، ایرج عبدالهی. تکرار پذیری نسبی و مطلق آزمون Timed Up and GO در سالمندان ساکن اجتماع و جوانان سالم. مجله علمی سالمند. زمستان 1392
 2. روشنک کشاورز، حسن شاکری، امیر مسعود عرب، اسماعیل ابراهیمی. بررسي تکرارپذیری شاخص های کینماتیک سه بعدی کتف با مارکر آکرومیون کلاستر در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه حین بالابردن و پایین آوردن بازو. فصلنامه علمي پژوهشي پژوهان (همدان) دوره 11، شماره 4، تابستان 1392
 3. حسن شاکری، صغری آهی، امیر مسعود عرب . بررسی ارتباط هیپرموبلیتی عمومی بدن و قوس کف پایی در دختران. مجله علمی ونداد (فیزیک درمانی) دوره دوم، شماره اول. بهار 1391
 4. محسن امیری، حسن شاکری، علی بهرامی، مهدی رهگذر.  بررسی اثر ذهنی انجام  تمرینات بر تغییر ضخامت عضلات سوپرااسپیناتوس و اینفرااسپیناتوس توسط سونوگرافی. مجله علمی ونداد (فیزیک درمانی) دوره اول، شماره اول. زمستان 1390
 5. روشنک کشاورز، حسن شاکری، امیر مسعود عرب، محمد غلامیان، فرهاد طباطبایی، احمد رئیس سادات. بررسی حرکت چرخشی کتف بین بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و افراد سالم حین بالا بردن بازو در صفحه اسکاپولا با استفاده از مارکر آکرومیون کلاستر. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره 12، ضمیمه شماره 4، شماره مسلسل 49، زمستان 1390
 6. بصیر مجدالاسلام، مرتضی کاظمی، سهراب کیهانی، حسن شاکری، علی اکبر اسماعیل جاه، روشنک بقایی.  بررسي‌ حس وضعيت در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي قبل و بعد از جراحي بازسازي در مرحله‌ي حاد. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، دوره 18، شماره2، تابستان 90
 7. حسن شاکری، اسماعیل ابراهیمی، مهیار صلواتی، حسین کریمی. بررسي مقايسه‌اي اثر كشش به روشهاي هارمونيك و پي ان اف بر شاخص هاي انعطاف پذيري همسترينگ، فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، شماره 23، زمستان 1384
 8. ایرج عبدالهی، محمد عشایری، حسن شاکری. بررسي تاثير اشعه ماورابنفش در درمان عفونت ناشي از سوختگي درجه 2،مجله پزشكي كوثر، شماره 10، بهار 1384
 9. حسن شاکری، ایرج عبدالهی، بصیر مجدالاسلامی. بررسي اثر انتقال متقابل تمرينات يك طرفه عضله چهار سر به اندام مقابل، فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي ، شماره 14، پاييز 1382

 10.   Shakeri H, Fatollahi Z, Karimi N, Arab AM.(2013) Effect of Functional Lumbar Stabilization Exercises on Pain,Disability and Kinesiophobia in Women with Menstrual Low back Pain. Journal of Chiropractic Medicine. Vol 12, p160-167

 11. Shakeri H, Keshavarz R, Arab AM, Ebrahimi I.( 2013) CLINICAL EFFECTIVENESS OF KINESIO TAPING ON PAIN AND PAIN-FREE SHOULDER RANGE OF MOTION IN PATIENTS WITH SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME: A RANDOMIZED, DOUBLE BLINDED PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. Int J Sports Phys Ther., Vol. 8, N. 6

 12. Shakeri H, Keshavarz R, Arab AM, Ebrahimi I (2013) Therapeutic Effect of Kinesio-taping on Disability of Arm, Shoulder, and Hand in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Randomized Clinical Trial. J Nov Physiother 3: 161. doi:10.4172/2165-7025.1000161

 13. Mohseni-Bandpei MA, Keshavarz R, Minoonejhad H, Mohsenifar H, Shakeri H (2012).Shoulder Pain in Iranian Elite Athletes: The Prevalence and Risk Factors. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. Vol 35, Number 7

 

دکتر مهیار صلواتی:

 1.  Mohammadi F, Salavati M (Correspondent Author), Akhbari B, Mazaheri M, Khorrami M, and Negahban H. Static and dynamic postural control in competitive athletes after anterior cruciate ligament reconstruction and controls. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2011; [in press
 2. osallanezhad, Salavati M, Hellström K, Sotoudeh GR, Nilsson Wikmar L, and Frändin K. Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Persian version of the modified Falls Efficacy Scale.  Disabil Rehabil 2011; [in press
 3. Negahban H, Mostafaee N, Sohani SM, Mazaheri M, Goharpey S, Salavati M, Zahednejad S, Meshkati Z, and Montazeri A. Reliability and validity of the Tegner and Marx activity rating scales in Iranian patients with anterior cruciate ligament injury. Disabil Rehabil  2011; [in press
 4. Meshkat Z, Namazizadeh M, Salavati M and Mazaheri M. Reliability of force platform measures of postural sway and expertise-related differences. J Sport Rehabil 2011;20(4): 442-56
 5. Negahban H, Mofateh R, Arastoo AA, Mazaheri M, Yazdi MJ, Salavati M, and Majdinasab N. The effects of cognitive loading on balance control in patients with multiple sclerosis. Gait Posture 2011; 34(4): 479-84
 6. Mazaheri M, Fardipour S, Salavati M, Hadadi M, Negahban H, Bahramizadeh M, and Khosrozadeh F. The Persian version of Trinity Amputation and Prosthetics Experience Scale (TAPES): translation, factor structure, reliability and validity. Disabil Rehabil.1737-45:(19-20)33;2011
 7.   Behboudi L, Azarbayjani MA, Aghaalinejad H, and Salavati M. Effects of aerobic exercise and whole body vibration on glycaemia control in type 2 diabetic males. Asian J Sports Med 2011; 2(2): 83-90
 8.   Moghadam M, Ashayeri H, Salavati M, Sarafzadeh J, Taghipoor KD, Saeedi A, and Salehi R. Reliability of center of pressure measures of postural stability in healthy older adults: effects of postural task difficulty and cognitive load. Gait Posture 2011; 33(4):651-5
 9.   Salavati M, Mohammadi F, Khorrami M, Akhbari B, Mazaheri M. Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS); reliability and validity in competitive athletes after anterior cruciate ligament reconstruction. Osteoarthritis Cartilage 2011; 19(4):406-10
 10. Salavati M, Mazaheri M, Khosrozadeh F, Mousavi SME, Negahban H, and Shojaei H. The Persian version of Locomotor Capabilities Index: translation, reliability and validity in individuals with lower limb amputation. Qual Life Res 2011; 20(1): 1-7
 11.  Meshkati Z, Namazizadeh M, Salavati M, Meshkati L. The comparison of the role of vision on static postural stability in athletes and non-athletes. IRJ 2010; 8(11): 50-3
 12. Mazaheri M, Negahban H, Salavati M, Sanjari MA, and Parnianpour M. Reliability of recurrence quantification analysis measures of center of pressure during standing in individuals with musculoskeletal disorders. Med Eng Phys 2010; 32(7): 808-12
 13. Mazaheri M, Salavati M, Negahban H, and Parnianpour M. Test-retest reliability of postural stability measures during quiet standing in patients with a history of non- specific low back pain. Biomed Eng ABC 2010; 22(3): 255-62
 14.  Mazaheri M, Salavati M, Negahban H, Sohani SM, Taghizadeh F, Feizi A, Karimi A, and Parnianpour M. Reliability and validity of the Persian version of Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) to measure functional limitations in patients with foot and ankle disorders. Osteoarthritis Cartilage 2010; 18(6): 755-9
 15. Rahnama L, Salavati M, Akhbari B, and Mazaheri M. Attentional demands and postural control in athletes with and without functional ankle instability. J Orthop Sports Phys Ther 2010; 40(3): 180-7
 16. Negahban H, Salavati M, Mazaheri M, Sanjari MA, Hadian MR, and Parnianpour M.Non-linear dynamical features of center of pressure extracted by recurrence quantification analysis in people with unilateral anterior cruciate ligament injury. Gait Posture 2010; 31(4): 450–5
 17. Mazaheri M, Salavati M, Negahban H, Sanjari MA, and Parnianpour M. Postural sway in low back pain: effects of dual tasks. Gait Posture 2010; 31(1): 116–21
 18. Negahban H, Mazaheri M, Salavati M (Correspondent Author), Sohani S, Askari M, Fanian H, and Parnianpour M. Reliability and validity of the Foot and Ankle Outcome Score: a validation study from Iran. Clin Rheumatol 2010; 29(5): 479–86
 19. Taghipour-Darzi M, Ebrahimi E, Salavati M, Mobini B, and Zekavat H. Reliability of quality measures of movement in lumbar spine flexion-extension radiography. J Back Musculoskeletal Rehabil 2009; 22(3): 149-56
 20. Negahban H, Hadian MR, Salavati M, Mazaheri M, Talebian S, Jafari AH, and Parnianpour M. Effect of dual tasking on postural control in subjects with anterior cruciate ligament injury. Gait Posture 2009; 30(4): 477–81
 21. .Salavati M, Mazaheri M, Negahban H, Ebrahimi I, Jafari AH, Kazemnejad A, and Parnianpour M. Effect of dual-tasking on postural control in subjects with nonspecific low back pain. Spine 2009; 34(13): 1415-21
 22. Zarrineh F, Salami F, Nik-Bakht H, Salavati M, and Hedayati M. Effect of acute and chronic aerobic training on plasma GH isoforms concentration in pubertal and prepubertal male athletes. J Appl Sci 2009; 9(13): 2469-74
 23. .Salavati M, Hadian MR, Mazaheri M, Negahban H, Ebrahimi I, Talebian S, Jafari AH, Sanjari MA, Sohani S, and Parnianpour M. Test-retest reliability of center of pressure measures of postural stability during quiet standing in a group with musculoskeletal disorders consisting of low back pain, anterior cruciate ligament injury and functional ankle instability. Gait Posture 2009; 29(3): 460-4
 24. Hadian MR, Negahban H, Talebian S, Salavati M, Jafari AH, Sanjari MA, Mazaheri M, and Parnianpour M. Reliability of center of pressure measures of postural stability in patients with unilateral anterior cruciate ligament injury. J Appl Sci 2008; 8(17): 3019-25
 25. .Salavati M, Mazaheri M, Negahban H, Sohani SM, Ebrahimian MR, Ebrahimi I, Kazemnejad A, and Salavati M. Validation of a Persian-version of Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in Iranians with knee injuries. Osteoarthritis Cartilage. 2008; 16(10): 1178-82
 26. Mokhtarinia H, Ebrahimi-Takamjani I, Salavati M, Goharpay S, and Khosravi A. The effect of patellar taping on knee joint proprioception in patients with patellofemoral pain syndrome. Acta Med Iranica 2008; 46(3): 183-90
 27. .Salavati M, Moghadam M, Ebrahimi I, and Arab AM. Changes in postural stability with fatigue of lower extremity frontal and sagittal plane movers. Gait Posture 2007; 26(2):214-8
 28. Arab AM, Salavati M, Ebrahimi I, and Mousavi ME. Sensitivity, specificity and predictive value of the clinical trunk muscle endurance tests in low back pain. Clin Rehabil. 2007; 21(7):640-7
 29. Kamali F, Bayat M, Torkaman G, Ebrahimi E, and Salavati M. The therapeutic effects of low-level laser on repair of osteochondral defects in rabbit knee. J Photochem Photobiol B. 2007; 88(1): 11-5
 30. Akhbari B, Ebrahimi-Takamjani I, Salavati M, and Sanjari MA. A 4-week biodex stability exercise program improved ankle musculature onset, peak latency and balance measures in functionally unstable ankles. Phys Ther Sport 2007; 8(3): 117-29
 31. Norasteh A, Ebrahimi E, Salavati M, Rafiei J, and Abbasnejad E. Reliability of B-mode ultrasonography for abdominal muscles in asymptomatic and patients with acute low back pain. J Bodywork Movement Ther 2007; 11(1): 17-20
 32. Akhbari B, Ebrahimi-Takamjani I, Salavati M, Farahini H, and Sanjari MA. Ankle musculature latency measurement to varying angles of sudden external oblique perturbation in normal and functionally unstable ankles. MJIRI 2007; 22(4): 166-74
 33. Nourbakhsh MR, Arab AM, and Salavati M. The relationship between pelvic cross syndrome and chronic low back pain. J Back Musculoskeletal Rehabil. 2006; 19(4): 119-28
 34. Rouhbakhsh Z, and Salavati M. Muscle endurance in patients with impingement syndrome and healthy subjects. APLAR J Rheumatol 2006; 9(Suppl. 1): A102
 35. .Hosseinefar M, Ebrahimi E, and Salavati M. The relationship between ankle joint range of motion and position sense in 18-50 years old healthy subjects in Zahedan. J Med Sci 2006; 6(4): 670-3
 36. Ebrahimi I, Shah-Hosseini GR, Salavati M, Farahini H, and Arab AM. Clinical trunk muscle endurance tests in subjects with and without low back pain. MJIRI 2005; 19(2):95-101
 37. Norasteh A, Ebrahimi E, Salavati M, and Rafiei J. B-Mode ultrasound imaging to investigate right-left symmetry of abdominal muscles in normal male and female subjects. Eur J Ultrasound 2005; 26: S103
 38. Akbari-Kamrani AA, Azadi F, Salavati M, and Kazami B. Prediction of risk of falling among institutionalized elderly people in Iran. IRJ 2005; 3(3):37-47
 39. Nourbakhsh MR, Moussavi SJ, and Salavati M. Effects of lifestyle and work-related physical activity on the degree of lumbar lordosis and chronic low back pain in a middle- east population. J Spinal Disord 2001; 14(4):283-92
 40. .Niknam H, Sarmadi A, Salavati M, and Madadi F. The effect of knee kinesiotaping on proprioception and weight bearing in ACL reconstructed patients. Daneshvar Med 2011;17(93): 1-11
 41.   Fardipour S, Salavati M, Bahramizadeh M, Hadadi M, Mazaheri M. Cross-cultural adaptation and evaluation of validity and reliability of Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scale in an Iranian people with lower limb amputation. Koumesh 2011;12(4): 413-8
 42.   Baghaei-Roodsari R, Mousavi ME, Salavati M, Ebrahimi I, Keyhani S, Vahab-Kashani R, and Karimloo M. Effect of functional brace on threshold of motion sense in patients with Anterior Cruciate Ligament tear. J Gorgan Univ Med Sci 2011; 13(2): 23-9
 43.   Taghipour-Darzi M, Ebrahimi-Takamjani E, Salavati M, Mobini B, Zekavat H, and Sanjari MA. Center of rotation profiles of lumbar spine of healthy men in sagittal plane: a preliminary study. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(3): 66-73
 44.   Bayatloo A, Salavati M, and Akhbari B. The ability to selectively allocate attentional demands on walking during secondary cognitive and motor tasks in elderly people with and without a history of falls. Salmand 2011; 5(18): 14-20
 45.   Meshkati Z, Namazizadeh M, Salavati M, and Mazaheri M. Reliability of center of pressure parameters in postural sway among athlete and non-athlete men in different levels of fatigue and vision. J Rehabil 2010; 11(43): 82-9
 46.   Matin M, Ebrahimi I, Shaterzadeh MJ, Salavati M, and Kazemnejad A. Muscle activation pattern of shoulder girdle during some routine physical therapy exercises of upper limb. J Rehabil 2010; 11(41): 49-58
 47.   Taghipour-Darzi M, Ebrahimi-Takamjani E, Salavati M, Mobini B, and Zekavat H.Translation and Rotational Profiles of Lumbar Vertebrae in Flexion-Extension Radiography. Knowledge Health 2010; 4(4): 1-6
 48.   Hayati M, Ashayeri H, Salavati M, Sarafzadeh J, and Keyhani M. Comparison of postural stability and auditory short-term memory tasks interference between patients with functional ankle instability and healthy individuals. J Rehabil 2010; 11(41): 34-39
 49. Jafari H, Ebrahimi I, Salavati M, Kamali M and Fata L. Psychometric properties of Iranian version of Tampa Scale for Kinesiophobia in low back pain patients. J Rehabil 2010; 11(1-41): 15-22
 50. Ghazalian F, Nikbakht HA, Ebrahimi E, and Salavati M. Effects of training style on neuromuscular adaptation in untrained men. J Ilam Univ Med Sci 2010; 18(1): 40-47
 51. Mahmoudian A, Akhbari B, and Salavati M. Attentional demand of walking in athletes with and without functional ankle instability. J Rehabil 2010; 10(4): 40-6
 52. Nodehi-Moghaddam A, Rouhbakhsh Z, Ebrahimi E, Salavati M, and Jafari D. A comparative study on isometric muscles strength of shoulder complex between persons with and without impingement syndrome. J Gorgan Univ Med Sci 2010; 12(2): 26-32
 53. Mohsenifar H, Ebrahimi I, Salavati M, and Maroufi N. Comparison of erector spine muscles activity pattern in lowering between subjects with and without history of low back pain. J Rehabil 2009; 10(2): 16-20
 54. Davatgaran K, Moghadam M, Salavati M. The reliability of postural balance measures in single and dual tasking in healthy elders. Salmand 2009; 13: 17-25
 55. .Nikseresht A, Nikbakht H, and Salavati M. Effects of aerobic exercise on weight, body fat percentage and body mass index in fasting individuals. Res Sport Sci 2008; 5(21):175-89
 56. Rahnama L, Akhbari B, Salavati M, and Kazemnejad A. Comparison of Attentional Demands of Postural Control between athletes with functional ankle instability and healthy athletes. J Rehabil 2008-9; 9(3&4): 38-43
 57. Hosseini HA, Ebrahimi I, Salavati M, Shahidi GA, Sanjari MA, and Gholamipoor A.Effect of symmetry improvement in weight bearing on postural stability of hemiparetic patients. J Rehabil 2008; 9(2): 41-7
 58. Sokhanguei Y, Ebrahimi I, Salavati M, Keyhani M, and Kamali M. Effect of corrective exercises on chest expansion in kyphotic females. J Rehabil 2008; 9(1): 33-6
 59. Abdollahi I, Joghataee MT, and Salavati M. Implicit motor learning after unilateral stroke using serial reaction time task. J Kerman Univ Med Sci 2008; 15(3): 207-16
 60. Soleymanifar M, Salavati M, Akhbari B, and Kazemnejad A. The effect of local fatigue induced at proximal and distal muscles of lower extremity in sagittal plane on visual dependency in quiet standing postural stability of healthy young females. J Rehabil 2008; 8(4): 16-21
 61. Taghipour-Darzi M, Ebrahimi-Takamjani E, Salavati M, Mobini B, Zekavat H, and Sanjari MA. Comparison between Dupius and Panjabi methods in calculating translation and rotation of lumbar vertebrae in flexion and extension radiography. JBUMS 2008; 10(3-44): 15-24
 62. Norasteh AA, Ebrahimi E, and Salavati M. Endurance tests ability to predict chronicity in first episode acute low back pain patients. J Rehabil 2007; 8(3): 6-14
 63. Salahzadeh Z, Salavati M, Maroufi N, Sanjari MA, and Goharpey S. Comparison of static force sense of knee extension between women with patellofemoral pain syndrome and healthy women. J Rehabil 2007; 8(3): 66-70
 64. Taghipour Darzi M, Ebrahimi E, Salavati M, Mobini B, Zakavat H, and Sanjari MA.Clinical examinations and radiographic variables reliability for evaluation of lumbar segmental instability. J Rehabil 2007; 8(2): 6-12
 65. Karimi M, Akhbari B, Shaterzadeh MJ, and Salavati M. Comparison of ankle taping effect on postural stability between females with functional ankle instability and healthy individuals. J Rehabil 2007; 8(2): 17-23
 66. Norasteh AA, Ebrahimi E, Salavati M, Rafiee J, and Abbas-Nezhad EA. Evaluation of differentiate variables in patients with first-episode acute low back pain of healthy subjects. J Guilan Univ Med Sci 2007; 16(63
 67. Abdollahi I, Joghataee MT, Salavati M, Ebrahimi E, and Ashayeri H. Explicit learning of a perceptual-motor skill after stroke by using affected hand. J Rehabil 2007; 8(2): 24-30
 68. Saraipour S, Salavati M, Akhbari B, and Kazemnejad A. Translation and adaptation of Knee Injury and Outcome Score (KOOS) into Persian and testing Persian version reliability among Iranians with osteoarthritis. J Rehabil 2007; 8(1): 42-7
 69. Akhbari B, Ebrahimi E, Salavati M, Farahini H, and Sanjari MA. Reliability of timing of muscle activity measurements of ankle musculature in reaction to various angles of sudden external oblique perturbation. J Iran Univ Med Sci 2007; 13(53): 22-31
 70. Kamali F, Ebrahimi E, Bayat M, Torkaman G, and Salavati M. Biomechanical evaluation of spontaneity repair of osteochondral defects in rabbit knee. J Rehabil 2007;7(4): 25-9
 71. Ghasemi E, Ebrahimi S, Salavati M, and Pourmomeni A. A comparative study on the relationship between kinematics parameters of gait and reduction of muscle strength, range of motion and proprioception of ankle joint in elderly men with type II diabetic polyneuropathy versus healthy elderly men. JRRS 2006-7; 2(3): 10-6
 72. Ebrahimi E, Salavati M, Maroufi N, and Esmaeili V. Effect of balance board exercises on balance tests and limits of stability by Biodex Balance System in normal men. J Rehabil 2006; 7(2): 19-25
 73. .Salavati M, Hedayati R, and Saeed M. The comparison of scapular alignment in different degrees of dominant shoulder abduction in sport and non-sport women. JRRS 2006; 2(2): 15-22
 74. Nodehi-Moghaddam A, Ebrahimi E, Eyvazi M, and Salavati M. Comparison of three- dimensional scapular position and orientation between subjects with and without shoulder impingement. J Rehabil 2006; 7(1): 14-21
 75. Jamebozorgi A, Ebrahimi E, and Salavati M. The effects of counterforce brace size on the wrist range of motion, pain, grip and wrist extension strength in normal subjects and patients with tennis elbow. J Rehabil 2006; 7(1): 29-32
 76. Kamali F, Ebrahimi E, Bayat M, Torkaman G, and Salavati M. The effect of low level laser therapy on the repair of osteochondral defects in rabbit knee. Iranian J Med Physics 2006; 2(9): 81-8
 77. Shakeri H, Ebrahimi E, Salavati M, and Karimi H. Effects of stretching by PNF and harmonic techniques on hamstring flexibility. J Rehabil 2006; 6(4): 14-9
 78. Nodehi-Moghaddam A, Ebrahimi E, Ziaee M, and Salavati M. Positional parameters of shoulder complex in impingement in comparison with healthy individuals. Iranian J Orthop Surg 2005; 4(2): 135-42
 79. Khademi J, Gousheh B, Salehi A, and Salavati M. Comparison of cardiopulmonary responses during forward and backward running in healthy individuals. Ofogh-e-Danesh 2005; 11(2): 31-6
 80. Mokhtarinia HR, Ebrahimi E, and Salavati M. Comparative criteria study of dynamic balancing in patients with patellofemoral pain. J Rehabil 2005; 6(3): 33-7
 81. Hedayati R, Salavati M, and Ghadiri P. Comparison between heat and cold on basic excitatory responses in healthy subjects. J Rafsanjan Univ Med Sci 2005; 4(4-A): 248-55
 82. Mousavi ME, Arab AM, and Salavati M. Specificity and discriminant validity of the clinical trunk muscle endurance tests in subjects with and without low back pain. J Rehabil 2004; 5(4): 28-34
 83. Arab AM, Nourbakhsh MR, and Salavati M. Relative effects of mechanical factors on low back pain. Kowsar Med J 2004; 9(1): 67-76
 84. Akhbari B, Ebrahimi E, Salavati M, Farahini H, and Sanjari MA. Reliability of ankle musculature latency, peak and time of activation measurements to sudden external frontal perturbation. J Rehabil 2004; 5(3): 7-13
 85. .Nodehi-Moghaddam A, Ebrahimi E, Ziaee M, Salavati M, and Aslani HR. Evaluation of shoulder proprioception in patients with shoulder impingement syndrome (SIS). IranianJ Orthop Surg 2004; 3(1): 42-7
 86. Ebrahimi E, Salavati M, Mokhtarinia HR, and Dadgoo M. The effect of patellar taping on knee joint proprioception in PFPS and healthy subjects. J Iran Univ Med Sci 2004;11(40): 194-7
 87. Ebrahimi E, Taghipour M, Farahini H, Salavati M, and Shaterzadeh MJ. Comparison of forward and backward running on the static balance. J Iran Univ Med Sci 2004; 10(37):686-91
 88. Moghaddam M, Salavati M, Ebrahimi E, and Arab AM. The effect of fatigue in proximal and distal muscles of lower extremity on postural control. J Rehabil 2003;4(13): 29-36
 89. .Akbari-Kamrani AA, Azadi F, Salavati M, and Kazemi B. Prediction of risk of falling among institutionalized elderly people in Iran. J Rehabil 2003; 4(13): 45-52
 90. .Fallahpour M, Joghataee MT, Ashayeri H, Salavati M, and Hosseini SA. The effects of mental practice on balance in elderly. J Rehabil 2003; 4(14&15): 34-9
 91. Nodehi-Moghaddam A, Ebrahimi E, Eyvazziaee M, Salavati M, and Aslanee H.Influence of marker movement errors on measuring 3 dimensional scapular position and orientation. J Rehabil 2003; 4(14&15): 53-9
 92. Ghaderi F, Ebrahimi E, Salavati M, and Maroufi N. Effects of active spinal stabilization exercise on lumbar muscle performance in sagittal plane in healthy subjects. J Iran Univ Med Sci 2003; 10(34): 263-76
 93. Salavati M, Bagheri H, Ebrahimi E, and Mobini B. Comparative study of Biodex dynamic balance and limits of stability tests in normal subjects and patients with chronic low back pain. J Iran Univ Med Sci 2003; 9(32): 699-708
 94. Ghiasi F, Nourbakhsh MR, Salavati M, and Maroufi N. Evaluation of the effect of load on pattern of motion in stoop and squat lifting. J Zahedan Univ Med Sci 2003; 4(2): 71-80
 95. Ebrahimi E, Taghipour M, Shaterzadeh MJ, and Salavati M. Comparison of the effects of forward and backward running techniques on the functional performances of lower extremity. J Iran Univ Med Sci 2002; 9(29): 161-72
 96. Heydarabadi A, Ebrahimi E, Foroogh B, Maroufi N, and Salavati M. The Effects of infrared low power laser on sensory and motor electromyographic parameters of median nerve. J Iran Univ Med Sci 2001; 7(22): 262-6
 97. Taghipour M, Ebrahimi E, Shaterzadeh MJ, and Salavati M. Comparative study of two kinds of exercise on the functional performance tests of lower limbs. J Gorgan Univ Med Sci 2000; 2(6): 14-27
 98. Fakharian Z, Ebrahimi E, Shaterzadeh MJ, and Salavati M. Comparative study of forward walking and running with backward walking and running on lower limb function. J Kashan Univ Med Sci 2000; 4(14): 1-10.

 

دکتر ایرج عبدالهی:

 1. سكته مغزي و رويكرد هاي نوين در توانبخشي حركتي 27 و 29 بهمن ماه 1382 روزنامه ايران
 2. پلاستي سيتي مغز بدنبال سكته مغزي فصلنامه تازه هاي علوم اعصاب سال دوم شماره ششم تابستان 1383 ص 376 تا 381
 3.  بررسي اثر انتقال متقابل تمرينات يك طرفه چهارسر ران به اندام مقابل فصلنامه علمي پژوهشي توان بخشي سال چهارم شماره 14 و 15 پائيز و زمستان 1382 ص 29 تا 33
 4. بررسي نحوه استفاده از خدمات توان بخشي در مددجويان ضايعات نخاعي در كشور -  فصلنامه علمي پژوهشي توان بخشي دوره پنجم شماره چهارم زمستان 1383 شماره مسلسل 19 ص 18 تا 23 
 5. بررسي تاثير اشعه ماوراء بنفش C در درمان عفونت هاي ناشي از سوختگي درجه 2 مجله علمي پژوهشي پزشكي كوثر شماره 10 قسمت 1 بهار 1384 ص 51 الي 57
 6. پارامترهاي Gait بدنبال سكته مغزي ماهنامه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي شماره 24 تيرماه 1374 
 7. واكنش پوست در برابر فشارهاي مكانيكي - ماهنامه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي شماره 30 دي ماه 1374 
 8. مروري بر درمان با اشعه ماوراء بنفش - ماهنامه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي شماره 4 آبان ماه 1372
 9. عدم تقارن در راه رفتن و ايستادن بيماران همي پلژي مزمن - ماهنامه فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي شماره 29 آذرماه 1374
 10. يادگيري صريح يك مهارت ادراكي حركتي بدنبال سكته مغزي با استفاده از دست مبتلا  - فصلنامه علمي پژوهشي توان بخشي شماره مسلسل 30 تابستان 1386
 11.   يادگيري حركتي ضمني به دنبال سكته مغزي با استفاده از يك وظيفه حركتي واكنشي متوالي مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان دوره پانزدهم شماره 3 تابستان 1387
 12. تاخیر زمانی وارد عمل شدن عضلات واستوس خارجی و مایل داخلی نسبت به یکدیگر در بیماران مبتلا به سندرم درد قدامی زانو: تمرینات زنجیره باز یا بسته مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان پذیرفته شده (زیر چاپ)
 13.   Inter- and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint. Manual therapy 2008 (1-9)

 

دکتر امیر مسعود عرب:

 1. MR Nourbakhsh, AM Arab. Relationship between mechanical factors and incidence of low back pain. Journal of Orthopedic Sport Physical Therapy 2002; 32(9), 447-460.
 2. MT Joghataei, AM Arab (Correspondent Author), H Khaksar. The Effect of cervical traction combined with conventional therapy on grip strength on patients with cervical radiculopathy. Clinical Rehabilitation 2004; 18(8), 879-887.
 3. I Ebrahimi, GR Shah hosseini, M Salavati, H Farahini, AM Arab. Clinical trunk muscle endurance in subjects with and without low back pain. Medical Journal Islamic Republic Iran 2005; 19, 95-101.
 4. MR Nourbakhsh, AM Arabloo, M Salavati. The relationship between pelvic cross syndrome and chronic low back pain. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2006; 19(4), 119-128.  
 5.  AM Arab , M Salavati, I Ebrahimi, ME Mousavi. Sensitivity, specificity and predictive value of the clinical trunk muscles endurance tests in low back pain. Clinical Rehabilitation 2007; 21(7), 640-647.
 6. M Salavati, M Moghadam, I Ebrahimi, AM Arab. Changes in postural stability with fatigue of lower extremity frontal and sagittal plane movers. Gait & Posture. 2007; 26(2), 214-218.
 7. AM Arab, I Abdollahi, MT Joghataei, Z Golafshani, A Kazemnejad. Inter- and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint. Manual Therapy 2009; 14 (2), 213-221.
 8. AM Arab, R Bazaz Behbahani, L Lorestani, A Azari. Correlation of digital palpation and transabdominal ultrasound for assessment of pelvic floor muscle contraction. Journal of Manual and Manipulative Therapy 2009; 17(3), E75-79.
 9. M Chehrehrazi, AM Arab (Correspondent Author), N Karimi, M Zargham. Assessment of pelvic floor muscle contraction in stress urinary incontinent women: Comparison between transabdominal ultrasound and perineometry. International Urogynecology Journal Pelvic Floor Dysfunction 2009; 20: 1491-1496.
 10. N Karimi, I Ebrahimi, K Ezzati, S Kahrizi, G Torkaman, AM Arab. The effects of consecutive supervised stability training on postural balance in patients with chronic low back pain. Pakistan Journal of Medical Science 2009; 25(2), 177-181.
 11. AM Arab, R Bazaz Behbahani, L Lorestani, A Azari. Assessment of pelvic floor muscle function in women with and without low back pain using transabdominal ultrasound.  Manual Therapy 2010; 15:235-239.
 12. AM Arab, MR Nourbakhsh. The relationship between hip abductor muscle strength and iliotibial band tightness in individuals with low back pain. Chiropractic and Osteopathy 2010; 18:1
 13. AM Arab, M Chehrehrazi. The response of the abdominal muscles to pelvic floor muscle contraction in women with and without stress urinary incontinence using ultrasound imaging. Neurourology and Urodynamics 2011;30: 117-120.
 14. AM Arab, M Chehrehrazi. Ultrasound measurement of abdominal muscles activity during abdominal hollowing and bracing in women with and without stress urinary incontinence. Manual Therapy 2011; 16: 596-601
 15. AM Arab, MR Nourbakhsh, A Mohammadifar. The relationship between hamstring length and gluteal muscle strength in individuals with sacroiliac joint dysfunction. Journal of Manual and Manipulative Therapy 2011; 19: 5-10.
 16. O Rasouli, AM Arab, M Amiri, Sh Jaberzadeh. Ultrasound measurement of deep abdominal muscles activity in sitting positions with different level of stability in subjects with and without low back pain. Manual Therapy 2011; 16 (4): 388-393.
 17. AM Arab, L Ghamkhar, M Emami, MR Nourbakhsh. Altered pattern of muscle activation during prone hip extension in women with low back pain. Chiropractic & Manual Therapies 2011; 19:18.
 18. AM Arab, M Chehrehrazi, B Parhampour. Pelvic floor muscle assessment in standing and lying position: Comparison between women with and without stress urinary incontinence. Australian and New Zealand Continence Journal 2011; 17: 20-24.
 19. A Nodehi Moghadam, R Mohammadi, AM Arab, A Kazemnezhad. The effect of shoulder core exercises on isometric torque of glenohumeral joint movements in healthy young females. Journal of Research in Medical Science 2011; 16 (12), 1555-1563
 20. B Khorasani, AM Arab (Correspondent Author), MA Sedighi Gilani, V Samadi, H Assadi. Transabdominal ultrasound measurement of pelvic floor muscle mobility in men with and without chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. UROLOGY 2012; 80, 637-677.
 21. N Tahan, AM Arab, B Vaseghi, K Khademi. Electromyography evaluation of abdominal muscle functions with and without concomitant pelvic floor muscle contraction. Journal of Sport Rehabilitation 2013; 22: 108-114
 22. AM Arab, MR Nourbakhsh. Hamstring muscle length and lumbar lordosis in subjects with different lifestyle and work setting: Comparison between individuals with and without chronic low back pain. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2013; [Epub ahead of print]
 23. H Shakeri, Z Fathollahi, N Karimi, AM Arab (Correspondent Author). Effect of functional lumbar stabilization exercises on pain, disability and kinesiophobia in women with menstrual low back pain. Journal of Chiropractic Medicine 2013; 12 (3): 160-167.
 24. M Ziaeifar, AM Arab (Correspondent Author), N Karimi, MR Nourbakhsh. The Effect of dry needling on pain, pressure pain threshold and disability in patients with myofascial trigger point in upper trapezius muscle. Journal of Bodywork & Movement Therapies 2013; (In press, Accepted for publication)
 25. AM Arab, O Rasouli, M Amiri, N Tahan. Reliability of ultrasound measurement of automatic activity of the abdominal muscle in participants with and without chronic low back pain. Chiropractic & Manual Therapies 2013; 21:37.
 26. N Tahan N, AM Arab, P Arzani, F Rahimi. Relationship between ultrasonography and electromyography measurement of abdominal muscles when activated with and without pelvis floor muscles contraction. Minerva Med. 2013;104(6):625-30.
 27. H Shakeri, R Keshavarz, AM Arab (Correspondent Author), I Ebrahimi. Clinical effectiveness of kinesio-taping on pain and pain free shoulder range of motion in patients with shoulder impingement syndrome: A randomized,double blinded, placebo-controlled trial. International Journal of Sport Physical Therapy 2013; 8(6):800-810.
 28. AM Arab, MR Nourbakhsh. The effect of cranial osteopathic manual therapy on somatic tinnitus in individuals without otic pathology: Two case reports with one year follow up. International Journal of Osteopathic Medicine 2013; (In Press, Accepted manuscript)
 29. N. Tahan, O Rasouli, AM Arab, K Khademi, E Samani. Reliability of the ultrasound measurements of abdominal muscles activity when activated with and without pelvic floor muscles contraction. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2013; (In Press, Accepted manuscript)
 30. H Shakeri, R Keshavarz, AM Arab (Correspondent Author), I Ebrahimi. Therapeutic effect of kinesio-taping on Disability of Arm, Shoulder, and Hand in patients with subacromial impingement syndrome: A randomized clinical trial. Journal of Novel Physiotherpies 2013, 3:4.
 31. M Moghadam, M Salavati , E Ebrahimi, AM Arab. The effect of fatigue in proximal and distal muscles of lower extremity on postural control. Journal of Rehabilitation 2003 summer; 4(13), 29-36. (Press in Farsi)
 32. AM Arab, MR Nourbakhsh, M Salavati. Relative effects of mechanical factors on low back pain. Kowsar Medical Journal 2004 spring; Vol:9, part 1: 1-11. (Press in Farsi)
 33. R Mohammadi, A Nodehi Moghaddam, AM Arab, A Kazemnezhad. Shoulder key exercise effect of on isometric torque of glenohumeral joint movements in healthy young females. Journal of Rehabilitation 2009 summer; 10(2), 38-44. (Press in Farsi)
 34. O Rasooli, M Amiri, AM Arabloo. Comparison of abdominal muscles thickness changes at different postures between non-specific chronic low back pain patients and healthy males by ultrasonography. Journal of Rehabilitation 2010 winter; 10(4), 32-39. (Press in Farsi)
 35. F Ghaderi, AM Arab, A Nodehi Moghaddam, M Rahgozar. Reproducibility of maximum voluntary isometric contraction in "Empty can" position during surface electromyographic analysis of shoulder muscles. Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology 2010 spring; 13, 69-78. (Press in Farsi)
 36. S Nazarymoghadam, A Nodehi Moghaddam, AM Arab, A Zeinalzade. Scapular kinematics: A comparison between females with and without general hypermobility syndrome in arm elevation. Journal of Rehabilitation 2010 summer; 11(2), 8-14. (Press in Farsi)
 37. M Emami, AM Arab, L Ghamkhar, N Karimi. Reliability of the electromyographic assessment of the lumbo-pelvic extensor muscles activity during prone hip extension in athletes with hamstring strain injury. Journal of Rehabilitation 2012 winter; 12(4), 60-65. (Press in Farsi)
 38. R Keshavarz, H Shakeri, AM Arab, M Gholamian, F Tabatabaei, A Raeissadat. Comparison of scapular rotational movement measures of acromion marker cluster between patients with shoulder impingement syndrome and healthy ones during humeral elevation in scapular plane. Journal of Rehabilitation 2012 winter; 12(4), 67-73. (Press in Farsi)
 39. M Hashem Boroojerdy, AM Arab (Correspondent Author), N Karimi, N Tahan. Reliability of electromyography of abdominal muscles during abdominal manoeuvre with and without pelvic floor muscle contraction. Journal of Rehabilitation 2012; 13(3), 108-114 (Press in Farsi)
 40. H Shakeri, S Ahi, AM Arab (Correspondent Author). The relationship between general hypermobility and foot arch in healthy adult females. Physical Treatments (Specific Physical Therapy Journal) 2012 spring; 2(1), 51-56. (Press in Farsi)
 41. M Soleimanifar, AM Arab (Correspondent Author). Relationship between single motion palpation and provocation tests in assessment of sacroiliac joint disorder. Physical Treatments (Specific Physical Therapy Journal) 2012 spring; 2(1), 57-61. (Press in Farsi)
 42. H Asasdi, E Ebrahimi, AM Arab (Correspondent Author), J Sarafzadeh, N Karimi, YA Bat. Reliability of ultrasound measurement of pelvic floor muscle function during abdominal maneuver in subjects with and without chronic non-specific low back pain. Physical Treatments (Specific Physical Therapy Journal) 2012 winter; 1(1), 28-34. (Press in Farsi)
 43. N Tahan, AM Arab, N Karimi. The relationship between electromyography and ultrasound measurement of abdominal muscles during abdominal hollowing maneuvers in subjects with and without non-specific chronic low back pain patients. Physical Treatments (Specific Physical Therapy Journal) 2012 winter; 1(1), 49-55. (Press in Farsi)
 44. N Karimi, MR Golpour, AM Arab, K Ezzati, A Talimkhani. Effectiveness of consecutive supervised and functional core stability training on non-specific chronic low back pain patients. Physical Treatments (Specific Physical Therapy Journal) 2012 winter; 1(1), 35-42. (Press in Farsi)
 45. Ghaderi F, Nodehi Moghadam A, AM Arab. The Comparative study of shoulder girdle muscle activation pattern between subjects with and without chronic non specific neck pain. URMIA MEDICAL JOURNAL. 2013; 23 (7) :736-744. (Press in Farsi)
 46. Aboufazeli M, AM Arab, Karimi N, Bakhshi E, Mossallanezhad Z, Sirous M.  Reliability of ultrasound thickness measurement of abdominal muscles in women with and without chronic non-specific low back pain. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2013; 8(6): 1054-62. (Press in Farsi)
 47. R Keshavarz, H Shakeri, AM Arab, E Ibrahimi. Reliability of 3-Dimensional scapular kinematics measures of acromion marker cluster in patients with shoulder impingement syndrome during humeral elevation and lowering. Pajouhan Scientific Journal 2013; 11(4), 42-50. (Press in Farsi)
 48. M Ziaeefar, AM Arab (Correspondent Author), N Karimi, Z Mosallanezhad. The effect of dry needling compared with ischemic pressure on pain intensity on active trigger point in upper trapezius muscle. Journal of Rehabilitation 2013; 14(2): 86-92. (Press in Farsi)
 49. N Zahiri, I Abdollahi I, SM Nabavi, AM Arab. Explicit motor sequence learning in relapse-remission MS patients. Journal of Rehabilitation 2013; 14(2): 70-76. (Press in Farsi)

 

دکتر یحیی سخنگویی:

 1. اندازه گیری زاویه کوادریسپس توسط روش جدید و مقایسه آن با روش متداول گونیامتری و روش مرجع رادیوگرافی در مردان سالم؛ یحیی سخنگویی ، ایرج  عبدالهی ، محمود کاظم دخت ، مسعود کریملو ، زاهده خانلری؛ مقاله پژوهشی توانبخشی / دوره سیزدهم/ پائیز 1391 / شماره مسلسل  53
 2. اثر صافی کف پا بر الگوی فعالیت عضلانی اندام تحتانی و ویژگی های فشار کف پایی هنگام راه رفتن؛ حجت بیناباجی ، مهرداد عنبریان ، یحیی سخنگویی؛ مجله پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 8/ شماره 8/ ویژه نامه اختلالات حرکتی 1391
 3. فصلنامه علوم ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی ، سال دوم، شماره 3 ، بهار 1389،صفحات 93-77 ، بررسی اثر آب درمانی بر برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک
 4. تاثیر استفاده از شیوه درمانی(کفی طبی و حرکات اصلاحی) بر برخی از عوامل آمادگی حرکتی در دختران 10 تا 12 سال دارای صافی کف پا؛ علیرضا رحیمی ، یحیی سخنگویی ، فاطمه موحد منش؛ فصلنامه علمی- پژوهشی جهش/ سال دوم، شماره 5 ؛ صفحات 56- 51 ، بهار 1389
 5. بررسی اثر آب درمانی بر برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در  دختران کیفوتیک؛ یحیی سخنگویی ، خدیجه اسدی ساروی ، منصور اسلامی ، مهر علی همتی نژاد؛ فصلنامه علوم ورزش / سال دوم/ شماره  سوم/ بهار 1389 /ISSN:4267-8002
 6. پایه و اساس تئوریکال مفهوم  SEAS؛ آیلین طلیم خانی، یحیی سخنگوئی؛ مجله انجمن فیزیوتراپی ایران، سال 45 ، پائیز 1389 ، صفحه 95-83 ، Vol.45-2011، ISSN: 1735-0115
 7. تاثیر تمرین در دوران بارداری   Maternal Exercise؛ فاطمه احسانی ، یحیی سخنگوئی؛ مجله انجمن فیزیوتراپی ایران، سال 45 ، پائیز 1389 ، صفحات 78-70 ، Vol.45-2011، ISSN: 1735-0115
 8. فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دوره اول- شماره 4 زمستان 1387 ، 55-49 ، مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیر ورزشکار
 9. بررسی تاثیر حرکات اصلاحی بر انعطاف پذیری و قدرت در دختران نوجوان اسکولیوتیک وضعیتی؛ محبوبه کربلائی، علیرضا رحیمی، یحیی سخنگویی؛ مقاله پژوهشی توانبخشی/ دوره یازدهم/ شماره چهارم/ زمستان 1389 / شماره مسلسل 44، صفحه 46- 42
 10. بررسی تاثیر تمرین موضعی ایزومتریک، بر درصد چربی زیر پوستی؛ محمد دهقانپوری، علیرضا رحیمی، یحیی سخنگویی؛ فصلنامه علمی -  پژوهشی طب جانباز/ سال دوم/ شماره 6/ زمستان 1388 ، صفحات49-46/ ISSN 2008-2622
 11. فیزیوتراپی در بی اختیاری؛ یحیی سخنگویی، سارا رشیدیان؛ مجله انجمن فیزیوتراپی ایران ، سال چهل و چهارم، شماره 1 و 2 ،  1388 ، صفحات 89-78 ؛  ISSN: 1735-0115, Vol.44-1/2-2009
 12. بررسی فراوانی آسیب های ورزشی در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد کوثر؛ هادی شجاعی ، یحیی سخنگوئی ، محمد رضا سروش ، آریادخت فروزان ، احسان مدیریان ، وحید نجاتی؛ فصلنامه علمی -  پژوهشی طب جانباز/ سال اول/ شماره 3/صفحات 35-26/ بهار 1388/ ISSN 2008-2622
 13. مطالعه تاثیر زانوبند نئوپرنی بر حسن وضعیت زانو در بیماران با لیگامان کروشیت قدامی بازسازی شده؛ غلامرضا امینیان، یحیی سخنگویی، محمد تقی نوربخش، بصیر مجدالاسلامی، مهدی رهگذر؛ انجمن فیزیوتراپی ایران، سال چهل و سوم، شماره 1 و 2 ، صفحات 13- 10 ؛ 1387           
 14. نقش لیزر کم توان در مقایسه با درمان های متداول در سندرم تونل مچ دستی جانبازان با ضایعات نخاعی پاراپلژیک؛ هادی شجاعی ، هومان سلیمی پور ، محمد حسن آزما ، محمد رضا سروش ، یحیی سخنگوئی؛ مجله پژوهشکده زیست- پزشکی خلیج فارس/ سال یازدهم، شماره 1، صفحه 27 21 / شهریور 1387
 15. مقایسه تاثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی بر درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیر ورزشکار؛ علیرضا رحیمی ، یحیی سخنگویی ، محمد دهقانپوری؛ فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دوره اول / شماره 4/ زمستان 87 13
 16. بررسی تاثیر حرکات اصلاحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک 15- 11 ساله؛ یحیی سخنگویی، اسماعیل ابراهیمی ، مهیار صلواتی ، محمدرضا کیهانی ، محمد کمالی؛ مقاله پژوهشی توانبخشی/ دوره نهم/ شماره اول/ بهار 1387 / شماره مسلسل 33

 17. The effect of insole with corrective exercises on some of physical and motor fitness factors in girls with flat foot; : Mehrnaz Faraji Shahrivar, Yahya Sokhanguei, Laleh Behboodi ;European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):534-537, ISSN: 2248 –9215

 18. Anti- inflammatory cytokine adiponectin secreted by adipocytes following one bout exercise test; Yahya Sokhanguei, Zohreh Afsharmand; Journal , VOL,NO: Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol 4(2) January-March, PP400-404, ISSN 2231-6345

 19. Impact of corrective exercises on the power and balance of adolescent girls suffering from scoliosis ; Mojgan Zivarian, Yahya Sokhangouei, Fariba Mohammadian; Journal ,VOL,NO: European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):28-30, ISSN: 2248 –9215

 20. The effect of jumping rope training on static balance in male and female students with intellectual impairment; Fatemeh Fallah, Yahya Sokhanguei, Alireza Rahimi; Journal , VOL,NO: European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):137-141

 21. Tumor necrosis factor alpha in smokers and non- smokers; Behbudi Laleh, Sedaghati Saeid, Sokhangouei Yahya, Afsharmand Zohreh; Journal ,VOL,NO: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) / Vol. 4, No. 2, p. 159- 164, 2014/ ISSN: 2220-6663

 22. The effect of the aerobic activities on dynamic and static balance in elementary boy students; Farid Ahmadi Asl, Yahya Sokhanguei, Raghad Memar; Journal , VOL,NO: European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1):440-447

 23. Investigating the relation of walking speed changes with the metabolic energy consumption index in trumatic unilateral below knee amputees; Y. Sokhanguei*, A. Abbasabadi, B. Akhbari, M.R Bahadoran; Journal ,VOL,NO: European Journal of Experimental Biology, 2013, 3 (3) : 173 – 177

 24. Applying the theory of Planned Behavior Toward Teaching Physical Education to Students with Disabilities: PE Teachers`s of View; M.Shahbazi, M.R.Esmaeili, Y.Sokhanguei;  Journal , VOL,NO:International Journal of Basic Sciences & Applied Research, Vol.,2(1), 91-97, 2013

 25. Comparison the effect of corrective exercises course with or without palmer insole on the balance of athletes aged (5-17) having flat foot; Khadijeh Babaie, Yahya Sokhanguei, Fatemeh Omidali; Journal ,VOL,NO: International Journal of Sport Studies. 3(10), 1039- 1042, 2013

 26. Relationship between Leptin and insulin action in adult men; Yahya Sokhanguei; Journal , VOL,NO: International Journal of Biosciences/ISSN: 2220-6655 / Vol. 3, No. 5, p. 156-161, 2013

 27. Insulin resistance and anthropometric parameters: A cross- sectional study in adult men; Yahya Sokhanguei; Journal ,VOL,NO: International Journal of  Biosciences / Vol. 3, No. 4, p.228- 233, 2013

 28. Effect of hydrotherapy on serum TNF  and IFN  in the women with multiple sclerosis; Z.Afsharmand,V. Imanipour, F. Mahdi, M. Sadeghi, A. Naderi, Y. Sokhanguei* , L. Behboodi; Journal , VOL,NO: International Journal of  Biosciences / Vol. 3, No. 8, p.168- 173, 2013

 29. Impact of an aquatic exercising program on the balance of elderly males; Amir Sabeti Dehkordi, Yahya Sokhanguei, Mohammad Ali Azarbayjani; Journal ,VOL,NO: International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol.,3(8), 1678 – 1682, 2012

 30. Anti-inflammatory effect of aerobic program in obese men; Y. Sokhanguei* , M. Hajirasouli, Z. Afsharmand, L. Behbudi; Journal , VOL,NO: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) / Vol. 2, No. 7, p. 32- 37, 2012/ ISSN: 2220-6663

 31. Nonpharmologicl effect of exercise on systemic inflammation and respiratory functional in asthma patient; Y. Sokhanguei*, M.Hajirasouli, Z. Afsharmand, L. Behbudi; Journal ,VOL,NO: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) / Vol. 2, No. 8, p. 109- 114, 2012, ISSN: 2220-6655

 32. The Effect of A Combination of Corrective Exercise and Spinal Taping on Balance in Kyphotic Adolescent; : Mirafzal, S.F; Sokhanguie, Y; Sadeghi, H;  Journal , VOL,NO: Researcher in Sport Science Quarterly, 2011, 2 (2): 18 -24

 33. The effect of open and closed kinetic chain exercises on patellofemoral syndrome patients;  Y.Sokhanguei, M.Anbarian, Z.Khanlari, A.Rahimi;  Journal ,VOL,NO: World journal of sports sciences, 3(1): 07-10, 2010 / ISSN 2078-4724

 34. The relationship between maximum strength of lower extremity and balance in young men athletes; Y.Sokhanguei, S.Sadeghi Boroujerdi, H.Hajebi, B.Boobani;  Journal , VOL,NO: Journal of sports science and technology, Volume 10,No 2S, 2010

 35. Low Level LASER therapy in the treatment of pressure ulcers in spinal cord handicapped veterans; H.Shojaei, Y Sokhanguei, M. Soroush, F. Panahi, F. Falahati;  Journal ,VOL,NO: Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences/ Vol 10, No 1, 2006

 

دکتر امیرحسین کهلایی:

 1. Effect of adaptive devices utilization on independence of the total hip arthroplasty patients. Journal of Rehabilitation Medicine. 2014; 3(1): 15-22.
 2. Investigation of the prevalent fall-related fractures risk factors in the elderly referring to Tehran hospitals. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. Accepted Oct. 2012.
 3. Interactive Effect of External Load Magnitude and Lumbar Lordosis on Trunk Muscles Activity. Vandad Physical Therapy Journal. 2012, 1(1): 22-27.
 4. The Effect of Fatigue and Instability on the Postural Control Parameters in the Upright Posture in CLBP patients and Healthy Adults. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. In Press (2011).
 5. A new hybrid fixation method in ACL reconstruction surgery. European Journal of Orthopedic Surgery and Traumatology.2010,20(2):137-40.
 6. Congenital bony fusion (absence) of the knee: A case report. Knee. 2010 Dec;17(6):421-3. Epub 2010 Jan 12.
 7. The relationship between flexibility and EMG activity pattern of the erector spinae muscles during trunk flexion–extension. Journal of Electromyography and Kinesiology 19(2009), 746-753.
 8. Simultaneous effect of external load and lumbar curvature on trunk muscles activities. Supplementary of Journal of Biomechanics (Abstracts, Journal of Biomechanics 2006; vol. 39 Suppl. 1, page S103 ).

-     

     دکتر محمد محسنی بند پی:

 1. Mohseni-Bandpei MA, Ahmad-Shirvani M, Golbabaei N, Behtash H, Shahinfar Z. Prevalence and risk factors associated with low back pain in Iranian surgeons. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2011 In Press
 2. Tahan N, Mohseni-Bandpei MA. Co-activation of abdominal and pelvic floor muscles: A systematic review of the literature. Journal of the Mazandaran University of Medical Sciences, 2011;20(81):90-101 (Corresponding author)
 3. Ghamkhar L, Emami M, Mohseni-Bandpei MA, H Behtash.  "Application of Rehabilitative Ultrasound in the Assessment of Low Back pain: A Literature Review". Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2010 In Press. (Corresponding author)
 4. Rahmani N, Mohseni-Bandpei MA.Application of Perineometer in the Assessment of Pelvic Floor Muscles Strength and Endurance: A Reliability Study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2011;15(2):209-214 (Corresponding author)
 5. Khani S, Ahmad-Shirvani M, Mohseni-Bandpei MA. Mohammadpour-Tahmtan RA.  "A comparison of abdominal palpation, Johnson’s technique and ultrasound in the estimation of fetal weight in Northern Iran".  Midwifery, 2011;27(1):99-103 (Corresponding author)
 6. Mohseni-Bandpei MA, Rahmani N, H Behtash, Karimloo M.The effect of pelvic floor muscles exercise on women with chronic non-specific low back pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2011;15(1):75-81.
 7. Javanshir Kh, Mohseni-Bandpei MA. Rezasoltani A, Amiri M.  Reliability of ultrasonography for the longus colli muscle size measurement in healthy subjects and patients with chronic neck pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2011;15(1):50-56 (Corresponding author)
 8. Amiri M, Mohseni-Bandpei MA, Rahmani N. A comparison of pelvic floor muscle endurance and strength between patients with chronic low back pain and healthy subjectsJournal of the Mazandaran University of Medical Sciences,, 2010 20(78):2-10 (Corresponding author)
 9. Mohseni-Bandpei MA, Ahmad-Shirvani M, Fakhri M, Rahmani N.  The effect of an exercise program and ergonomic advices in the treatment of pregnancy related low back pain: A randomised controlled clinical trial.  Journal of the Mazandaran University of Medical Sciences,, 2010; 20(77):9-17
 10. Javanshir K, Amir M, Mohseni-Bandpei MA. Rezasoltani A, Fernández-de-las-Peñas C. Ultrasonography of the cervical muscles: A critical review of the literature. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2010;33:630-637
 11. Javanshir K, Ortega-Santiago R, Mohseni Bandpei MA, Miangolarra-Page JC;  Fernández-de-las-Peñas C. Exploration of somatosensory impairments in subjects with mechanical idiopathic pain: A preliminary study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2010;33:493-499
 12. Javanshir K, Ortega-Santiago R, Mohseni Bandpei MA, Miangolarra-Page JC;  Fernández-de-las-Peñas C. Ultrasound assessment of longus colli muscle in subjects with chronic bilateral neck pain. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation  2010;90:293-301(Corresponding author)
 13. Javanshir Kh, Mohseni-Bandpei MA, Amiri M, Rezasoltani A.The comparison of Longus Colli muscle size and shape ratio between healthy subjects and chronic neck pain patients using ultrasonography. Journal of the Gorgan University of Medical Sciences,, 2010;12(1):33-37
 14. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Ahmad-Shirvani M, Bagheri Nessami M, Khalilian AR, Shayesteh Azar M, Mohseni-Bandpei, H.  "Low Back Pain in 1100 Iranian Pregnant Women: Prevalence and Risk Factors".  The Spine Journal, 2009; 9(10): 795-872
 15. Sajedi F, Vamegi R, Mohseni-Bandpei MA, Alizad V, Hadian-Jazni MR. Motor developmental delay in 7500 Iranian infants: Prevalence and risk factors. Iranian Journal of Child Neurology, 2009;3(3)-43-50 (Corresponding author)
 16. Mohseni-Bandpei MA, Bagheri Nessami M, Shayesteh Azar M.  "Nonspecific Low Back Pain in 5000 Iranian School age Children".  Journal of Pediatric Orthopaedics, 2007; 27(2): 126-129
 17. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Shirvani M, Bagheri-Nesami M, Khalilian AR ‘‘A comparative evaluation of an exercise program and ergonomic advices in the treatment of low back pain: A randomised controlled clinical trial in nursing population at Mazandaran province”.  Medical Journal of the Guilan University of Medical Sciences,  2007;16(62):58-66
 18. Bagheri Nessami M, Mohseni-Bandpei MA..  Characteristics and Disability of Low Back Pain in Secondary Schoolchildren Aged 11-14 Years. Medical Journal of the Kermanshah University of Medical Sciences (Behbood), 2007 Spring; 11(1): 1-9. (Corresponding author)
 19. Bagheri Nessami M, Mohseni-Bandpei MA, Haghani H..  The assessment of the effects of verbal and performance education on Nurses skill in the use of metered dose inhaler. Medical Journal of the Mazandaran University of Medical Sciences,  2007;16(56):29-36..
 20. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Shirvani M, Bagheri-Nesami M, Khalilian AR, Shayesteh-Azar M. ‘‘Occupational low back pain in Iranian nurses: An epidemiological study”. British Journal of Nursing, 2006; 15(17): 914-917
 21. Bagheri Nessami M, Mohseni-Bandpei MA, Shayesteh Azar M.  "The effect of Benson Relaxation Technique on Rheumatoid Arthritis patients". International Journal of Nursing Practice, 2006; 12: 214-219
 22. Mohseni-Bandpei MA, Critchley J, Staunton T, Richardson B.  "A prospective randomised controlled trial of spinal manipulation and ultrasound in the treatment of chronic low back pain". Physiotherapy, 2006 March; 92: 34-42
 23. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Shirvani M, Bagheri-Nesami M, Khalilian AR ‘‘Risk factors for low back pain in Nurses”.  Journal of the Mazandaran University of Medical Sciences, 2006 Winter, 16(50); 118-124.
 24. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Shirvani M, Bagheri-Nesami M, Khalilian AR ‘‘Prevalence and Risk Factors of Low Back Pain in Schoolchildren Age 11-14 Years’’.   Journal of the Gorgan University of Medical Sciences, 2005 Spring and Summer, 7(1); 79-83.
 25. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Shirvani M, Bagheri-Nesami M, Khalilian AR ‘‘Epidemiological aspects of low back pain in nurses.’’   Journal of the Babol University of Medical Sciences, 2005 Spring, 7(2); 35-40.
 26. Mohseni-Bandpei MA, Fakhri M, Shirvani M, Bagheri-Nesami M. ‘‘Low back pain in pregnancy, A systematic review of the literature.’’   Journal of the Mazandaran University of Medical Sciences, 2004 Autumn, 15(44); 94-105.
 27. Mohseni-Bandpei MA Richardson B. “The effect of spinal manipulation versus ultrasound in  chronic low back pain using surface electromyography”, Journal of the Mazandaran University of Medical Sciences, 2003; 13(39): 1-13.
 28. Mohseni-Bandpei MA, Critchley J, Richardson B. "Low Back Pain: the case for PT". Therapy Weekly, 2001; September 13: 4.
 29. Mohseni-Bandpei MA, Watson M. Electromyographic power spectral analysis of the paraspinal muscle: A reliability study.  Physiotherapy, 2001; 87: 470-478.
 30. Mohseni-Bandpei MA, Watson MJ, Richardson B. "Application of surface electromyography in the assessment of low back pain: a review article". Physical Therapy Reviews Journal, 2000; 5: 89-101.
 31. Mohseni-Bandpei MA, Richardson B, Critchley J. "Effects of spinal manipulation therapy in the treatment of chronic low back pain: A randomised clinical trial". Physiotherapy, 2000; 86(7): 379.
 32. Mohseni-Bandpei MA, Stephenson R, Richardson B. “Spinal manipulation in the Treatment of Low Back Pain: A review of the literature with a particular emphasis on randomised clinical trials”. Physical Therapy Reviews Journal, 1998; 3: 185-194.
 33. Mohseni-Bandpei MA and Ashayeri H. “The effects of Laser on peripheral sensory nerve latency”. Medical Journal of Iran University of Medical Sciences, 1997; 14: 39-44.
 34. Mohseni-Bandpei MA. The effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on labour pain”. Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences, 1996; 39: 105-109.
 35. Mohseni-Bandpei MA. “Pain and its relief mechanism with laser”, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 1995; 8(2): 8-12.
 36. Mohseni-Bandpei MA. “Low Power Laser and Its Applications in Physiotherapy”, Iranian Physiotherapy Association Publications,  1992, Tehran, Iran,.

 -         

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز پژوهشی مراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی